0

publicatie: Bemaling van bouwputten

Woord vooraf

Woord vooraf

Watermanagement is de moderne benaming voor het realiseren en beheersen van de juiste geohydrologische verhoudingen tussen land en water. Zee, rivieren, oppervlaktewater, regen en grondwater spelen daarbij een hoofdrol. In ons land zijn we ermee opgegroeid en zijn of worden er op zowel kleine als grote schaal voorzieningen getroffen om de overlast van water maximaal te beperken. Dat gaat van door wind aangedreven molentjes in polders tot aan de deltawerken toe, en de laatste jaren zelfs tot het teruggeven van ingepolderde gebieden als overloop voor onze grote rivieren. Voorzieningen overigens van lange duur en passend binnen onze landelijke infrastructuur.

Er worden ook vaak voorzieningen getroffen om wateroverlast voor de korte termijn te beperken. Dit is onder andere het geval bij bouwwerken waarbij werkzaamheden onder het plaatselijke grondwaterpeil moeten plaatsvinden. Om deze werkzaamheden 'in den droge' te kunnen uitvoeren, wordt de bodem ontgraven en wordt gebruik gemaakt van bouwputbemaling.
Een bouwputbemaling vereist een grondige voorbereiding en planning. De publicatie, 'Bemaling van bouwputten', is daarvoor een leidraad. Het is een update van de SBR-publicatie uit 1989. Er wordt in aangegeven wat er allemaal speelt rond een bouwputbemaling, hoe het proces moet worden ingevuld, hoe belangen van partijen het beste worden behartigd, hoe en welke procedures moeten worden doorlopen, welke berekeningsmethodes kunnen worden gebruikt, welke typen bemalingen kunnen worden toegepast en hoe risico's kunnen worden vermeden dan wel beheerst. Een compleet boekwerk, waar ontwerpende, vergunningverlenende en uitvoerende partijen veel voordeel van kunnen hebben bij hun dagelijkse werkzaamheden. Maar zij niet alleen. Ook voor het onderwijs vormt de publicatie een bron van informatie. SBR hoopt dan ook dat deze herziene publicatie net zo intensief en langdurig in de bouwpraktijk zal worden gebruikt als haar voorganger.

Tot slot wil SBR niet onvermeld laten dat deze update in samenwerking met C.R.O.W. en CUR tot stand is gekomen en dat dit mede mogelijk is gemaakt door financiële bijdragen van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, C.R.O.W. en FUGRO ingenieursbureau b.v. SBR is deze projectpartners hiervoor zeer erkentelijk.
Het project is uitgevoerd door de heer ing. G.J.M. Janssen van FUGRO ingenieursbureau B.V. De begeleiding heeft plaatsgevonden door een SBR-commissie, die als volgt was samengesteld:

D.W. Bilderbeek Ballast Nedam Infra, Nieuwegein
ing. A.W. Groters Provincie Utrecht, Utrecht
ing. A. Jonker (corresponderend lid) CUR, Gouda
J. Knol (corresponderend lid) C.R.O.W., Ede
ing. H.M. Loeffen Bouwdienst Rijkswaterstaat, Utrecht
ir. G.J.M. Mars (projectmanager) SBR, Rotterdam
ir. J.J. van Meerten GeoDelft, Delft
ir. C.P. Schouten Arcadis Infra, Amersfoort
ing. R.A.J. Theuns Mos Grondwatertechniek, Heinenoord