0

publicatie: Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel A BOT

Voorwoord bij de volledig herziene druk november 2002

Voorwoord bij de volledig herziene druk november 2002

De bundel 'Ontwerpen en Brandveiligheid' (SBR 443, deel A t/m D) is in 1998 door SBR (Stichting Bouwresearch) op de markt gebracht, met als voornaamste doel de bij het ontwerpproces betrokken partijen (architecten en adviseurs) inzicht te verschaffen in het systeem van de brandveiligheidsvoorschriften op basis van de toenmaals bestaande publieke regelgeving (Bouwbesluit fase 1). Vooralsnog was dit inzicht moeilijk te verkrijgen. De evaluatie van de eerste fase van het Bouwbesluit toont aan dat de regelgeving als ontoegankelijk wordt ervaren en dat de voorschriften soms te abstract en moeilijk toetsbaar zijn. Met behulp van meer inzicht is het mogelijk op een adequate wijze uitvoering te geven aan de praktijk van de brandveiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat de bundel Ontwerpen en Brandveiligheid het benodigde inzicht niet alleen verschaft bij de ontwerpers, maar ook bij de toetsende instanties. Behoudens architecten en adviseurs blijken dan ook overheden, waaronder de brandweer, in toenemende mate gebruik te maken van de bundel.

De introductie van de herziening van het Bouwbesluit (2e fase en afstemming van fase 1 op fase 2), ook wel aangeduid als de 'conversie', betreft een ingrijpende verandering in de opbouw en de redactie van het Bouwbesluit. Het doel van deze conversie is om het Bouwbesluit toegankelijker en gebruikersvriendelijker te maken. Of dit daadwerkelijk zo is, zal de toekomst uitwijzen. Uit een eerste toets blijkt vooralsnog dat wederom sprake is van een ingewikkeld instrument met een moeilijk taalgebruik voor de doelgroepen. Dit is dan ook de belangrijkste reden de bundel Ontwerpen en Brandveiligheid te actualiseren.

Vanwege de toenemende belangstelling van overheden (waaronder de brandweer) voor de bundel hebben SBR en het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIFV/Nibra) samenwerking gezocht en gevonden. Het belangrijkste doel hiervan is dat ontwerpers en toetsers van bouwplannen uit hetzelfde bronmateriaal hun kennis putten. Hiermee kunnen de uiteenliggende culturen van deze partijen zoveel als mogelijk worden overbrugd en kan de afstemming omtrent de brandveiligheid gemakkelijker plaatsvinden op basis van dezelfde inzichten. Dit is dan ook de reden geweest om de titel van de bundel te wijzigen in Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen.

Tijdens de actualisering van de bundel is het nieuwe geconverteerde Bouwbesluit van brandweerzijde nog eens tegen het licht gehouden en geanalyseerd. Hierbij waren het College van Commandanten van Regionale Brandweren (CCRB) en de Nederlandse Vereniging van Brandweer (NVBK) in samenspraak met het NIFV/Nibra betrokken. CCRB en NVBK zijn per januari 2002 samengegaan onder een andere naam, te weten: Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding. Naast de actie die daaruit volgde, kan niet anders dan geconstateerd worden dat het bereiken en handhaven van een voldoende mate van brandveiligheid zoveel als mogelijk voor gebouwen een continue proces is waarvan het Bouwbesluit een momentopname is. Om de brandveiligheid te kunnen garanderen, blijft ook de gebruiksvergunning een onmisbaar element.

De totstandkoming van de bundel Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen is mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

L. Witloks

Toelichting bij de volledig herziene derde druk 2005
Na het uitkomen van de eerste druk in oktober 1998 en de tweede volledig herziene druk in november 2002, heeft de bundel 'Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen' zijn plaats veroverd in ontwerpend en toetsend Nederland.
Inmiddels hebben zich op het gebied van de Nederlandse, de Europese regelgeving en de bouwtechniek veranderingen voorgedaan welke wederom een uitgebreide herziening van deze uitgave noodzakelijk maakten. Deze uitgave is volledig afgestemd op het Bouwbesluit 2003 en de wijzigingen die op 1 september 2005 in werking zijn getreden. Bovendien is er uitgegaan van de tiende serie wijzigingen van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgegeven Model-bouwverordening 1992 (MBV-1992). Daarnaast zijn er bij de cursussen die op basis van deze bundel worden gegeven waardevolle ervaringen opgedaan. Al deze zaken zijn in de voor u liggende uitgave aangepast en verwerkt. Daarbij is de oorspronkelijke opzet gehandhaafd, zowel in indeling als in presentatie.
De in het voorwoord van november 2002 genoemde College van Commandanten van Regionale Brandweren (CCRB) en de Nederlandse Vereniging van Brandweer (NVBK) zijn inmiddels gefuseerd tot de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). De NVBR verenigt daarbij de doelstelling van de NVBK en de CCRB in zich.
Wederom heeft bij de totstandkoming van deze nieuwe uitgave een groot aantal personen zich verdienstelijk gemaakt. Hun namen staan vermeld in de inleiding onder totstandkoming. Wij hopen dat deze publicatie, evenals zijn voorgangers, mag bijdragen aan een brandveilig bouwen in Nederland.

SBR

Toelichting bij de herziene vierde druk december 2008
Op 1 november 2008 trad het 'Besluit brandveilig gebruik bouwwerken' in werking, ook wel genoemd het 'Gebruiksbesluit'. In dit Gebruiksbesluit zijn de voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken, die gemeenten op basis van de Woningwet in hun bouwverordening opnemen, landelijk geüniformeerd.

De landelijke uniformering van de voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken, zoals die in het besluit is uitgewerkt, is in beginsel een beleidsneutrale operatie op basis van het brandveiligheidsniveau van de Model-bouwverordening (Mbv) van de VNG. Het in beginsel beleidsneutrale karakter neemt niet weg dat het besluit ten opzichte van de Mbv-voorschriften op een aantal hoofdpunten inhoudelijke wijzigingen bevat. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

  • de voorschriften voor de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen (zoals hout, kunststoffen en autobanden);
  • de verplichte inspectie- en controlefrequentie van mobiele brandblusapparaten;
  • de verplichte controle van leiding-, kabel- en andere doorvoeren door constructieonderdelen van een gebouw (zoals muren);
  • de opname van een gelijkwaardigheidsbepaling en het brandveilig gebruik bij kamergewijze verhuur;
  • het afhankelijk maken van de plicht tot het hebben van een brandmeldinstallatie van het type zorgwoning en het type zorg dat geboden wordt (in de Mbv was dit opgehangen aan de term 'verminderd zelfredzaam').

De bundel 'Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen' is door PRC B.V. divisie Strategie en Techniek, geactualiseerd voor deze en andere wijzigingen die het Gebruiksbesluit met zich meebrengt.