0

publicatie: Buitengevelisolatie

1 Inleiding

1 Inleiding

Gedurende ruim twintig jaar is in Nederland ervaring opgedaan met specifieke maatregelen voor thermische isolatie van gebouwen. Daarbij heeft de gevel ruime aandacht gekregen. Er zijn drie mogelijkheden ontwikkeld om de gevels van een gebouw te isoleren, namelijk buitengevelisolatie, binnengevelisolatie en spouwisolatie.
In deze publikatie ligt het accent op buitengevelisolatie: de bestaande systemen, de opbouw daarvan, de detailleringen en de voornaamste eigenschappen. Het behandelde toepassingsgebied is beperkt tot gebouwen die bestemd zijn voor verblijf van mensen. In concreto komen toepassingen in de woningbouw en utiliteitsbouw (met name kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen en dergelijke) ter sprake, die bij industriegebouwen blijven buiten beschouwing. Binnen het genoemde gebied worden zowel nieuwbouwsituaties als bestaande situaties behandeld.

Het doel van deze publikatie is om de lezer inzicht te geven in de stand der techniek met betrekking tot (buiten-)gevelisolatie: welke eisen moeten aan de te isoleren gevel worden gesteld, welke systemen zijn er op de markt en hoe worden ze toegepast, hoe dient de kwaliteit van de geïsoleerde gevel te worden beoordeeld en wat zijn de globale kosten. Deze publikatie vervangt de SBR-publikatie "Buitenisolatie voor gevels van bestaande woningen" (no 138), die in 1986 verscheen.

Buitengevelisolatie wordt toegepast als bekleding van de gevel van een gebouw, inclusief kozijnen, die al dan niet een dragende functie heeft en doorgaans bestaat uit een steenachtig materiaal zoals beton of metselwerk van baksteen, betonsteen of kalkzandsteen. Aan deze "vooraanstaande" plaats in de gevel ontleent dit type isolatie zijn belangrijkste kenmerken:

  • Buitengevelisolatie is bepalend voor het aanzien van een gebouw, en dus bijvoorbeeld ook geschikt om het aanzien van bestaande gebouwen te verbeteren.
  • Deze wijze van isoleren heeft een gunstige invloed op een aantal belangrijke eigenschappen van de gevel zoals dichtheid, warmtedoorgang, warmteaccumulatie, koudebrugwerking, kans op condensatie, etc.

De detailleringen zijn doorgaans ontleend aan gegevens van fabrikanten. Met betrekking tot de natte systemen bestaat er in grote lijnen een communis opinio, hoewel over bepaalde details nog wordt gediscussieerd. De detaillering van droge systemen is sterk gebonden aan de materiaalkeuze en de fabrikant; hier is sprake van overeenstemming. De hier opgenomen figuren met betrekking tot de droge systemen zijn niet uitgewerkt en dienen vooral als illustratie.

Een algemeen gebruikelijk onderscheid tussen de verschillende systemen voor buitengevelisolatie is dat tussen de gepleisterde uitvoering (of "natte" uitvoering) en die, afgewerkt met plaatmateriaal ("droge" uitvoering). De droge uitvoering wordt in overwegende mate toegepast in de utiliteitsbouw, de gepleisterde uitvoering vooral in de woningbouw.

Een zeer specifiek type buitengevelisolatie dat alleen plaatselijk op de gevel wordt toegepast is de koudebrugisolatie. Als regel gaat het daarbij om droge systemen, die alleen ter plaatse van een koudebrug worden aangebracht.

De publikatie richt zich tot architecten en opdrachtgevers in de woningbouw en utiliteitsbouw.