0

publicatie: Droge voeten op de bouwplaats

1 Inleiding

1 Inleiding

In een onderzoek van Arbouw (1997) geven bouwvakkers aan dat een slecht begaanbare bouwplaats de werkzaamheden zwaarder maakt. Ze zijn vaker en sneller vermoeid en ondervinden lichamelijke klachten aan enkels, knieën en rug. Uit een recent onderzoek naar bouw- en woonrijpmaken van elf grote woningbouwlocaties blijkt dat niet alleen de bouwvakker hinder ondervindt van wateroverlast tijdens de bouwfase. De gevolgen reiken verder; vertraging in de bouwtijd, verminderde productiviteit en effectiviteit en problemen na de oplevering voor de bewoner of gemeente (beheerder).

Gemeenten, ontwikkelaars en bouwondernemers constateren een toenemende mate van wateroverlast op bouwlocaties. Het klimaat verandert; in de toekomst moeten we rekening houden met nog meer neerslag. Kan de bouwsector in de toekomst nog meer problemen verwachten?

De vraag die hierbij centraal staat is: wordt wateroverlast nog steeds als incidenteel probleem behandeld vanwege de tijdelijke aard of kiest men voor een structurele benadering gezien de permanente meerkosten die worden veroorzaakt door dit tijdelijke probleem?

Uit het onderzoek blijkt dat er nu een gebrek aan afstemming tussen partijen bestaat over hoe om te gaan met (grond)water tijdens het bouwproces en dat de situatie verslechterd is ten opzichte van een gelijksoortig onderzoek van 25 jaar geleden. Door in een vroegtijdig stadium afspraken te maken ontstaan er minder problemen voor de gemeente als opdrachtgever en de beheerder, de ontwikkelaar, de aannemer en de werknemer. Hiermee worden niet alleen de arbeidsomstandigheden van de bouwvakker verbeterd maar behalen de betrokken partijen tevens voordeel in termen van geld en tijd en het kan bijdragen in het woongenot van de eerste bewoners.

Het is een uitdaging voor alle partijen om wateroverlast op de bouwplaats te voorkomen. In deze brochure zijn de resultaten van de onderzoeken samengevat en kunt u lezen welke oorzaken voor wateroverlast op de bouwplaats bestaan en hoe betrokken partijen de problemen samen kunnen oplossen.