0

publicatie: Geluidwering van pannendakconstructies

1 Inleiding

1 Inleiding

De publikatie richt zich op de geluidwering van het pannendak als schubvormige dakbedekking. Andere schubvormige bedekkingen, zoals leien of plaatvormige bedekking (metalen dakbedekkingen, bijvoorbeeld Sendzimir verzinkt stalen dakplaten, koperen dakplaten enz.) worden niet behandeld.
Omdat pannendaken vooral toepassing vinden in de woningbouw, is het accent gelegd op woningen. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

Geluidsoverdracht via pannenschild
In deze publikatie wordt onder meer aandacht besteed aan de factoren die van invloed zijn op de geluidsoverdracht via het pannendak zelf. Ook komt de invloed van enkele dakdoorbrekingen, zoals dakramen, dakkapellen en ventilatievoorzieningen aan de orde.
De geluidsisolatie bij de aansluiting van het pannendak met de woningscheidende wand blijft buiten beschouwing.

Prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit
Het Bouwbesluit stelt prestatie-eisen aan de geluidwering van gevelconstructies, waarvan het pannendak onderdeel uitmaakt. De eisen die worden gesteld zijn afhankelijk van de geluidbelasting van de betreffende gevel en van het gebruik van de achterliggende ruimten.

Behalve de geluidwering en constructieve eisen stelt het Bouwbesluit ook eisen aan de ventilatie, de luchtdoorlatendheid en de thermische isolatie.

Hygrisch gedrag behandeld in supplement
Maatregelen treffen ter verbetering van de geluidwering van pannendaken heeft ook te maken met het toepassen van materialen die invloed hebben op het thermisch hygrisch gedrag. Daarom wordt in een supplement van deze publikatie aandacht geschonken aan het hygrisch gedrag van een pannendak; althans voor zover dit van belang is voor de geluidwering van een pannendak.

Opzet van de publikatie
Deze publikatie is een vervolg op de door Stichting Bouwresearch uitgebrachte publikatie SBR 146 "Pannendakconstructies; het weren van lawaai van buiten". In deze publikatie zijn geen theoretische verhandelingen over akoestiek te vinden, maar praktische overwegingen die een rol spelen bij geluidwering.

In een bijlage zijn enkele begrippen met betrekking tot geluid in het kort verklaard.

Om de keuze voor een bepaalde dakconstructie duidelijk te maken, wordt de geluidwering van een aantal pannendakconstructies aangegeven. Bovendien is van enkele onderdelen die een rol spelen bij het ontwerp - dakramen, dakkapellen en ventilatievoorzieningen - indicatief de geluidwering aangegeven.

Juist omdat zo veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke geluidwering, zijn dit globale getalswaarden en moet tijdens het ontwerp met een marge rekening worden gehouden. Daarom zijn in deze publikatie ook van enkele uitgangspunten voor het ontwerp de marges aangegeven. Hoewel er geen sprake is van een volledig beeld kan de ontwerper met deze marges toch inschatten wat uiteindelijk de beste keuze zal zijn.

Hellingshoek en soort dakpannen
De hellingshoek van het dakvlak is niet van invloed op de geluidwering van het pannendak. Het geluid wordt geacht van alle zijden in te vallen op het betreffende pannenschild. Als zodanig wordt in deze publikatie uitgegaan van omgevingslawaai en niet zozeer van enkele dominante geluidbronnen. De geluidwering van de dakpannen zelf is als integraal onderdeel meegenomen.

De publikatie is algemeen en vanuit akoestisch opzicht niet volledig. Het raadplegen van een akoestisch adviseur zal bij bepaalde projecten nodig zijn.
Ook kan bij bebouwing langs, bijvoorbeeld, drukke verkeerswegen een berekening, als onderdeel van de aanvraag voor een bouwvergunning, vereist zijn.