0

publicatie: Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren

Voorwoord

Voorwoord

Het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater is een voortdurend punt van aandacht. Met het verschijnen van een nieuwe versie van NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties) in 2002 werd een eerste stap gezet om leidingwaterinstallaties met betrekking tot ongewenste opwarming veilig te ontwerpen. NEN 1006 geeft voorschriften voor de maximum temperatuur van drinkwater en 'afgekoeld' warmtapwater. Daarnaast zijn richtlijnen gepubliceerd om aan de voorschriften te kunnen voldoen.

Sinds 2002 zijn er verschillende onderzoeken gedaan, richtlijnen, normen en publicaties verschenen, maar de praktijk van de woningbouw blijkt weerbarstiger. De vraag of de aanleg van drinkwaterleidingen in de constructievloer nog wel mogelijk is, kon niet eenduidig worden beantwoord. Bovendien werd duidelijk dat met alle beschikbare kennis de watertechnisch installateurs het probleem niet meer konden oplossen.

De installatiesector werd ook met nog meer praktijkproblemen geconfronteerd, die er toe leidden dat kritische rapporten verschenen over de veiligheid van leidingwaterinstallaties. De politiek sprak daarover haar zorgen uit, waarop de installatiesector adequaat reageerde met een Actieplan Veilige Leidingwaterinstallaties, dat in augustus 2007 aan minister Cramer van VROM is aangeboden. Dat plan voorziet onder meer in het ontwikkelen van integrale bouw- en installatieconcepten voor woningen waarmee ongewenste opwarming van leidingwater moet worden tegengaan. Uneto-VNI nam het initiatief om aan dat onderdeel van het actieplan invulling te geven en benaderde SBR en ISSO om een gezamenlijke publicatie te ontwikkelen.

Belangrijk uitgangspunt in de aanpak van de concepten vormen de onderzoeken van TNO uit 2007 en 2008 naar de minimale afstanden tussen waterleidingen en verwarmingsleidingen in relatie tot verwarmingssystemen, temperatuurregimes en vloeropbouw.

Dat is niet alleen een zaak van de watertechnisch installateur, maar ook van de ontwerper van het gebouw. Daarom zijn ontwerpconcepten ontwikkeld die voorzien in bruikbare en toepasbare oplossingen in technisch en organisatorisch opzicht.

Het resultaat is meer dan een publicatie. Het is een instrument geworden dat onmisbaar zal blijken bij 'Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren'.

Rotterdam, december 2008

Jaap Hogeling, ISSO
Jack de Leeuw, SBR
Will Scheffer, UNETO-VNI