0

publicatie: CUR 213 Hout in de GWW-sector

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van de bundeling van actuele kennis en praktische ervaring van een groot aantal partijen dat de duurzame toepassing van hout in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector wil stimuleren. Dit boek beoogt deze gezamenlijke kennis en ervaring over de duurzame toepassing van hout toegankelijk te maken en constructeurs en ontwerpers te inspireren.

Uitgaande van bestaande ontwerpen van houten constructies in de GWW-sector, zoals remmingwerken, steigers, meerstoelen, geluidsschermen en bruggen, warden oplossingen aangedragen om de levensduur te verlengen door 'slim' te antwerpen en te detailleren. Bij deze oplossingen is rekening gehouden met het minimaliseren van het onderhoud en efficient materiaalgebruik. Zo kan, mits goed gedetailleerd, in sommige gevallen een lagere duurzaamheidsklasse hout worden toegepast. Ook is bij de details in het boek gedacht aan de flexibiliteit van het ontwerp, zodat bij het wijzigen van de functionele eisen van de constructie het ontwerp eenvoudig kan worden aangepast. Hierdoar worden de aanleg-, aanpassings- en onderhoudskosten beperkt.

In het boek is de huidige stand van kennis verzameld op het gebied van duurzaam detailleren met hout. De ontwikkeling van kennis gaat verder en is een doorgaand proces van innovatieve ideeen voor detaillering en nieuwe toepassingsgebieden voor hout.

De auteurs van deze publicatie zijn: ir. B.F. Tjeerdsma, ir. W. J. Homan, dr. ir. AJ.M. Jorissen van SHR Hout Research en ir. J. Banga van Ingenieursbureau Boorsma BV

Deze publicatie is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de CUR kennisoverdrachts-commissie F36 'Duurzaam detailleren met hout in de GWW':

ing. H. Tiemensma (voorzitter) Rijkswaterstaat - Bouwdienst
A van den Burg Rijkswaterstaat - Dienst Weg- en Waterbouwkunde
ing. A Mooiman Centrum
ir. B. Tjeerdsma (rapporteur) SHR Hout Research
ir. W.J. Homan SHR Hout Research
ir. A van Eckeveld FSC/A van den Berg BV
H. van de Vliet Ingenieursbureau gemeentewerken Rotterdam
AP. Caesar VVNH/Houtgroep van Drimmelen
ir. G. Ravenshorst TNO
ing. C. Nijburg (coordinator) CUR

De CUR spreekt haar dank uit aan de volgende organisaties die, met een financiele bijdrage, deze publicatie mogelijk maakten:
> Rijkswaterstaat - Dienst Weg- en Waterbouwkunde > Ingenieursbureau Boorsma BV
> Rijkswaterstaat - Bouwdienst > Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen
> Fonds Collectief Onderzoek GWW > Centrum Hout
> SHR Hout Research > Stichting Goed Hout / FSC-Nederland