0

publicatie: Rechtlijnige scheuren in harde afwerkingen op prefab betonvloeren

1 Inleiding

1 Inleiding

Vrijwel alle gebouwen in de woning- en utiliteitsbouw worden uitgevoerd met betonnen constructievloeren. Deze vloeren zijn in veel gevallen opgebouwd uit geprefabriceerde vloerelementen, ook wel systeemvloeren genoemd, maar kunnen ook in het werk zijn gestort. Op deze constructievloeren kunnen allerlei vloerafwerkingen worden toegepast. Met name bij de toepassing van harde vloerafwerkingen, zoals bijvoorbeeld natuursteentegels, op geprefabriceerde vloerelementen kunnen rechtlijnige scheuren ontstaan boven de voegen tussen de elementen. Deze scheuren zijn in veel gevallen niet acceptabel omdat zij het uiterlijk van een representatieve vloer aantasten of omdat zij de functionaliteit (bijvoorbeeld vloeistofdichtheid) van een vloerafwerking aantasten.

Rechtlijnige scheur

Deze publicatie biedt een handleiding voor het treffen van maatregelen ter voorkoming van rechtlijnige scheuren in harde vloerafwerkingen op geprefabriceerde betonnen constructievloeren in de woning- en utiliteitsbouw.

Om dit te bereiken geeft deze publicatie regels voor het ontwerpen en vervaardigen van vloeren en voor de taakverdeling tussen de verschillende partijen die bij het totstandkomen van een vloer zijn betrokken.
Deze handleiding gaat niet in op:

  • harde vloerafwerkingen op ter plaatse gestorte vloeren; hoewel ook hierin scheuren kunnen ontstaan, vertonen deze scheuren echter een meer willekeurig patroon;
  • constructievloeren en vloerafwerkingen die in de woning- en utiliteitsbouw minder worden toegepast, zoals monolithisch afgewerkte vloeren, T-liggers, bedrijfsverhardingen en vloerafwerkingen voor toepassingen buiten;
  • meer elastische vloerafwerkingen, zoals kunststofgietvloeren en geplakte afwerkingen (bijvoorbeeld linoleum); deze vertonen naast rechtlijnige scheuren, vaak blaasvorming boven scheuren in de ondergrond.

Doelgroep
De publicatie is bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de voorbereiding van een bouwproces, zoals architecten en constructeurs en degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van een bouwproces, zoals hoofdaannemers, gespecialiseerde aannemers en leveranciers. Daarnaast is deze publicatie relevant voor opdrachtgevers, projectontwikkelaars, verzekeraars en controlerende en certificerende instellingen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden eerst verschillende constructievloeren en vloerafwerkingen besproken. Vervolgens behandelt hoofdstuk 3 de twee typen rechtlijnige scheuren, waarna in hoofdstuk 4 de organisatorische en technische oorzaken die tot scheuren leiden aan bod komen.
Hoofdstuk 5 beschrijft daarna twee technische oplossingen die scheuren kunnen voorkomen. Tot slot wordt de taakverdeling in het ontwerp- en uitvoeringsproces beschreven die ertoe zou moeten leiden dat de juiste keuzen worden gemaakt.