0

publicatie: Samenwerking tussen MKB-Bouwbedrijven

Voorwoord

Voorwoord

Samenwerking tussen bouwbedrijven is niets nieuws... of toch!
Tot voor kort beperkte de samenwerking tussen bouwbedrijven zich veelal tot ad hoc combinaties. De samenwerking richt zich daarbij op de uitvoering van een bepaald werk. Niet zelden blijft het dan niet bij een eenmalige combinatie, maar kiest men ook bij volgende werken weer voor samenwerking. Men leert elkaar kennen en de voordelen van samenwerking gaan steeds verder opwegen tegen de nadelen.

Allerhande ontwikkelingen in de markt zoals marktwerking, consumentgericht bouwen, Vinex- en grondbeleid, hebben grote veranderingen tot gevolg. Enorme bouwopgaven dienen in een relatief kort tijdsbestek te worden gerealiseerd. Schaalvergroting, planontwikkeling, grondaankoop, bouwclaims, risicospreiding, bundeling van know how en integratie van functies zijn daarbij cruciale factoren.

Dit biedt voor grote ondernemingen mogelijkheden. Voor kleinere bouwbedrijven betekenen deze marktontwikkelingen een regelrechte bedreiging. Zij zien soms ineens barrières opgeworpen in wat ook hun markt is en ontkomen er niet aan serieus na te denken over hun toekomst.
In die markt staat samenwerking vaak niet meer ter vrije keuze. In een aantal gevallen is samenwerking gewoonweg een voorwaarde voor continuïteit. Bouwers die hun capaciteit en kwaliteit bundelen, kunnen beter inspelen op de eisen van vandaag. Samenwerking vormt dan een brug naar de toekomst.
Hierbij zijn veel varianten denkbaar: clustering van kleinere bedrijven, van kleinere en een of meerdere grote bedrijven, van bedrijven met verschillende specialisaties enzovoorts.

Zodra men zich eenmaal bewust is van de mogelijkheden die samenwerking biedt, dienen zich pas de echte vragen aan.
Samenwerking met welk doel, met wie, voor welk deel? Hoe lang ben ik gebonden? Hoe groot zijn mijn risico's?
Goede voorlichting is dan een eerste vereiste. Een besluit tot samenwerking moet tenslotte weloverwogen worden genomen.

Deze brochure biedt informatie over de ontwikkelingen die zich voordoen bij samenwerking. Een stappenplan vereenvoudigt het onderzoek naar de mogelijkheden en ondersteunt u bij het maken van verantwoorde keuzen. De in de brochure opgenomen informatie is mede gebaseerd op interviews met bouwbedrijven die al langere tijd samenwerken.

Ik mag de inhoud van deze brochure dan ook van harte in uw aandacht aanbevelen.

drs. H.P.M. Meerbach
wnd. directeur NVOB