0

publicatie: Rapport C181 Werken met schuimbeton: Eigenschappen en toepassingen

Voorwoord

Voorwoord

Schuimbeton is een materiaal dat op veel terreinen van de bouw inzetbaar is. In het bijzonder voor constructies waarbij een lage volumieke massa of goede isolatiewaarde van het bouwmateriaal is gewenst. Kenmerkend voor schuimbeton is de matrix van cementsteen met daartussen fijn verdeelde luchtbelletjes. Door de hoeveelheid lucht te varieren zijn uiteenlopende volumieke massa's mogelijk met daaraan gekoppelde eigenschappen. Voor elke toepassing kan zo het meest geschikte schuimbetonmengsel worden samengesteld.

De jaarlijks verwerkte hoeveelheid schuimbeton stijgt nog steeds. Enerzijds door dat meer schuimbeton wordt verwerkt in reeds bekende toepassingsgebieden. Anderzijds worden steeds 'nieuwe' toepassingsmogelijkheden ontdekt. Ondanks dat schuimbeton nu al meer dan vijftien jaar op ruime schaal wordt toegepast, bestaat er nogal eens onduidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van, en de randvoorwaarden bij het werken met schuimbeton.

Deze publikatie over schuimbeton maakt de gebruiker wegwijs in de 'schuimbetonwereld'. Het boek bevat informatie over de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van schuimbeton en gaat in op het ontwerpen van constructies met schuimbeton. De kennis en ervaring die de afgelopen jaren in Nederland zijn opgebouwd in onderzoekslaboratoria, door producenten, cementindustrie en gebruikers / ontwerpers, zijn in deze publikatie gebundeld. Het boek is speciaal bedoeld voor ontwerpers, adviseurs en opdrachtgevers die betrokken zijn bij de besluitvorming over een toe te passen lichtgewicht en/ of isolerend materiaal. Maar ook voor anderen is deze publikatie een bruikbaar naslagwerk.

De opstellers zijn ervan overtuigd dat met deze publikatie wordt voorzien in een behoefte aan informatie over het jonge en bijzondere bouwmateriaal schuimbeton. De publikatie is opgesteld onder begeleiding van CUR-kennisoverdrachtscommissie F 12 'Handboek schuimbeton'. Op het moment van verschijnen was de samenstelling als volgt: ir. S. van Dijk (voorzitter), ir. C.A. van der Steen (secretaris, rapporteur), ing. F.J.J. Borgers, K.L. Cocheret de la Morniere, ing. P.G. van Dijk, H.H.M. Soen, ing. T. Bijl (corresponderend lid), ing. A.R. Kerp (coördinator), W. Buist (mentor).

Voor de financiële bijdrage, die deze publikatie mede mogelijk heeft gemaakt, spreekt de CUR haar dank uit aan de Stichting Schuimbeton Nederland (SSN).

Tot slot wordt gewezen op de C.R.O.W-publikatie "Wegen en terreinen op schuimbeton', die eind 1995 wordt gepubliceerd. Dit rapport behandelt de specifieke toepassing van schuimbeton in drie typen wegconstructies.