0

Voorwoord

Voorwoord

In de periode 2013-2014 is op initiatief van het Platform Constructieve Veiligheid een onderzoek gedaan naar de borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten. Dit heeft geleid tot publicatie van best practices. Het projectkwaliteitsplan is een van de onderwerpen van genoemde best practices. Na overleg met opdrachtgevers en opdrachtnemers bleek er behoefte aan concrete aanwijzingen voor het opstellen van een projectkwaliteitsplan. Opdrachtnemers stellen het plan, dat aanwijzingen bevat voor toetsing daarvan door opdrachtgevers, op. Dat was aanleiding een commissie in te stellen met als doel een handreiking op te stellen hoe de borging van constructieve veiligheid op te nemen in projectkwaliteitsplannen. Gedurende de ontwikkeling van de handreiking groeide het besef dat een gedetailleerde handreiking het risico in zich heeft te leiden tot een ‘papieren tijger’. Het werd waardevoller geacht een document op te stellen dat het inzicht in en de bewustwording van risico’s met betrekking tot constructieve veiligheid vergroot en aangeeft hoe deze te beheersen. Gekozen is daarom voor beknopte handreikingen met toelichtingen en voor het geven van achtergrondinformatie. Het voorliggende document kan daarmee ook dienen als discussiestuk voor al die organisaties en beroepsgroepen die werken met geïntegreerde contracten en te maken hebben met constructieve veiligheid en het borgen daarvan.

De totstandkoming van de handreiking is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van RWS en Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam en bijdragen in de vorm van kennis en tijd door de commissieleden en de bedrijven waarvan zij representant zijn.

De samenstelling van SBRCURnet-commissie 2224 was als volgt:

Johan Bolhuis, BAM Infraconsult
Ron Brouwer, Movares
Hans Galjaard, VolkerInfra
Annemarij Kooistra, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
Eldert van der Lee, Rijkswaterstaat
Ron Miltenburg, ADVIN
Geert van Stekelenburg, Rijkswaterstaat
Wilger Theune, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
Fred Jonker, projectmanager, SBRCURnet
Dik-Gert Mans, rapporteur, MEGED Engineering & Consultancy