0

1 Inleiding

1 Inleiding

Op initiatief van SBRCURnet is in een derde onderzoeksfase onderzocht of het mogelijk is om in bouw- en infraprojecten de milieubelasting van ontwerpalternatieven tijdens het ontwerpproces inzichtelijk te maken.

In de eerdere fasen 1 en 2 zijn proof of concepts ontwikkeld voor de koppeling van de ontwerpapplicaties Civil3D en Revit met de duurzaamheidsapplicatie DuboCalc in de context van een infraproject. Hiermee is aangetoond dat het in principe mogelijk is om ontwerpinformatie van een eenvoudig viaduct te koppelen aan duurzaamheidsinformatie.

In fase 3 zijn in het kader van het iteratieve karakter van ontwerpprocessen vervolgstappen gemaakt richting geautomatiseerde synchronisatie van DuboCalc en Revit. Daarnaast is de relatie van DuboCalc met de CUR-Ontwerptool ‘Groen Beton’ onderzocht en is een eerste opzet gemaakt voor het onderbrengen van het thema Duurzaamheid in een COINS referentiekader.

Deze eindrapportage van fase 3 bevat het verslag van het totstandkomingsproces en een beschrijving van de gerealiseerde producten. Bij dit rapport hoort een plugin voor Revit, met behulp waarvan DuboCalc informatie kan worden getoond en gekoppeld aan bouwobjecten in Revit. Andere bijlagen zijn het in Revit ontwikkelde ontwerpmodel van een viaduct en de bijbehorende DuboCalc file.

De ontwikkeling is een opdracht van SBRCURnet en is gefinancierd door het Cement&Betoncentum, Croon Elektrotechniek, Movares en Rijkswaterstaat-GPO. De SBRCURnet adviescommissie DuboCalc en BIM bestond uit de volgende deelnemers:

  • ing. L.R. Nieuwenhuizen, voorzitter (SBRCURnet)
  • ir. J.G.A. van Hulst, coördinator (SBRCURnet)
  • mevr. I.M. Portier, rapporteur (Movares)
  • ing. M. Dorleijn, rapporteur (Movares)
  • ir. F.J.S.M. Dormans (Rijkswaterstaat)
  • M.R. Sminia (Cenosco)
  • ir. H. Meijs (Croon Elektrotechniek1)

Corresponderende leden:

  • ing. G. Schweitzer (Rijkswaterstaat GPO)
  • ing. J.G. Vels (Dura Vermeer Beton- en waterbouw)
  • drs. J.B. Jutte (Royal HaskoningDHV)

Het project is in oktober 2015 van start gegaan en is in juni 2016 afgerond.
In november 2015 is een workshop met externe genodigden georganiseerd. Het doel was om de scope en de raakvlakken van ‘duurzaamheid’ in het kader van een COINS Referentiekader Duurzaamheid te benoemen en om te komen tot een selectie van raakvlakken en (ontwerp)instrumenten.

De commissie is twee keer bij elkaar geweest om aanpak, vorderingen en resultaten te bespreken. Daarnaast is in klein comité de voortgang van de onderzoeksactiviteiten regelmatig besproken en heeft in een vijftal workshops de inhoudelijke koers gestalte gekregen.

De regie over de ontwikkeling was in handen van Movares.
De laboratoriumversie van DuboCalc is ontwikkeld door Cenosco.
Een belangrijk deel van de Revit ontwikkeling is uit-gevoerd door D-Studio, in opdracht van Croon Elektrotechniek.
L. van Ruijven van Croon Elektrotechniek heeft intensief meegedacht over de toepassing van een COINS referentiekader voor duurzaamheid.