0

1. Projectvariaties - Workshop 1

1. Projectvariaties - Workshop 1

Hoe creëren we op de meest efficiënte manier een EPC van 10% onder de norm?’ Deze vraag stond aan de basis van de opgave van het nieuwe kantoor met productielocatie voor Applied Medical Europe, een project met hoge duurzaamheidseisen. Naar aanleiding van dit vraagstuk bekeek Heembouw verschillende mogelijkheden om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Figuur 1 - Workshop 1

1.1 Buiten eigen kaders treden

In het begin van de workshop lichtte de workshopleider het belang van gedeelde begripsvorming en interpretatie toe. Betrokkenen in een project hebben altijd verschillende denkbeelden bij een projectvraagstuk, gelinkt aan hun eigen achtergrond en rol. Door de denkbeelden via verschillende iteratieslagen inzichtelijk te maken en te bespreken, kan het gedachtegoed zonder vooroordelen expliciet gemaakt worden en is gewaarborgd dat men het uiteindelijk over hetzelfde heeft. Dit gold ook voor het EPC-vraagstuk, dus werden er in verschillende rondes (individueel, per discipline en als team) mogelijkheden en varianten opgeschreven en geschetst. Na elke ronde werden de uitkomsten met de groep gedeeld en bediscussieerd. Dit leidde ertoe dat alle betrokkenen buiten hun eigen kaders en denkbeelden naar de projectopgave konden kijken.

Eén van de deelnemers, een projectleider, vertaalde wat er gezegd werd direct naar beelden. Het visualiseren bleek erg belangrijk en werkte heel goed voor het hele team. De projectleider stimuleerde op deze manier de andere deelnemers om open input te geven en te laten zien wat mogelijk is: wat kan er op basis van het onderwerp, wat kan je inbrengen vanuit je eigen discipline en wat zijn de mogelijkheden?

‘Gestructureerd buiten de kaders denken om zo nog meer originele oplossingen te generen!’

Figuur 2 - Input inzichtelijk maken

Doorbraak
De input van technische mogelijkheden en subonderdelen voor bijvoorbeeld gevels, isolatie, verwarmingsprincipes ect. was eerst van algemene aard. Herontwerp van het hele project was echter niet meer mogelijk, dus was deze inbreng niet voldoende. De projectleiders namen het initiatief: de focus moest liggen op wat nog mogelijk was binnen de resterende tijd. ‘Wat zijn de verbeterslagen?’ Het werd stil en verdedigende argumenten werden ingebracht: ‘Daar is het te laat voor, de beslissingen zijn grotendeels al genomen.’ Dit zorgde voor een doorbraak. Want op basis van de al gedefinieerde technische deeloplossingen werden mogelijkheden opengelegd en geschoven. Dit zorgde voor een verrassend resultaat.

1.2 Het resultaat

Figuur 3 - Procesvarianten vanuit de techniek

De doorbraak van het team was aanzienlijk. Het inzicht: afhankelijk van met welk technisch aspect je begint, ontstaan verschillende procesvarianten met elk een ander resultaat – ook in tussenstappen en tijdindeling. Niet slechts één vooraf bedachte oplossing is mogelijk, maar vele verschillende variaties – ook gaandeweg het project.
De meerwaarde hiervan is het bieden van verschillende procesmogelijkheden met verschillende reële resultaten (zie figuur 3). Waar het procesmanagement normaliter de ontwikkeling bepaalt en monitort, worden de verschillende procesvarianten nu vanuit de techniek bepaald.

En, voor Heembouw niet geheel onbelangrijk: de link met Lean is altijd mogelijk voor de gekozen procesvariant. Sterker nog, het is noodzakelijk om het tijdaspect binnen budget te kunnen borgen. Deze vondst maakte het team erg enthousiast en de wens ontstond om Integraal Ontwerpen breder toe te passen. “We willen dit voor de hele organisatie!” Een vervolgworkshop werd ingepland.

Figuur 4 - Aansluiting tussen Integraal Ontwerpen en Lean Bouwen, iteratief proces inclusief opdrachtgever PT = projectteam inclusief partners, OG = opdrachtgever, var = (proces)variant

1.3 Leerpunten workshop 1

Betrokken management
De houding van deelnemers is medebepalend voor het slagen van Integraal Ontwerpen. Een enthousiast en betrokken management bevordert een positieve, proactieve houding. De deelnemers uit workshop 1 waren proactief en daarnaast zeer ontvankelijk voor alle verkenningen, mede door het enthousiasme van voornamelijk de commercieel directeur.

Visualiseren
Het visualiseren van ideeën en input gedurende de activiteiten helpt het team bij het generen en structuren van hun inbreng. Het werkt als het ware als een katalysator.

Opdrachtgever stapsgewijs meenemen in het ontwerpproces
Opdrachtgevers zijn op zoek naar een ontwerp dat goed aansluit bij hun wensen. De basis hiervoor is niet alleen de interpretatie van het vraagstuk binnen het projectteam, maar ook het terugkoppelen ervan met de opdrachtgever. Er moet een match zijn tussen de aspecten en beelden die het projectteam en de opdrachtgever bij een vraagstuk hebben. De stap van interpretatie en terugkoppeling wordt in de praktijk echter vaak overgeslagen en dan is de kans groot dat de oplossingen, hoe goed ze ook zijn, niet goed aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Het inbouwen van iteratieslagen in het ontwerpproces zorgt ervoor dat de opdrachtgever in het proces (of in ieder geval op afstand) stapsgewijs meegenomen kan worden.