0

1 Inleiding

1 Inleiding

In de 20ste eeuw is het gebruik van ruwe grondstoffen door de wereldbevolking vertwintigvoudigd in vergelijking met de 19de eeuw. Deze stijgende consumptie wordt veroorzaakt door een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart. Inzicht in materiaalstromen, om zo afval en verspilling te verminderen, is daarom van groot belang. Dit is één van de speerpunten voor beter hergebruik en recyclen. Het is een belangrijk punt op de agenda van de Europese Unie om o.a. de mondiale concurrentiepositie te verbeteren.

Men zoekt naar mogelijkheden om afval in de bouwketen te reduceren. Bijvoorbeeld door middel van hergebruik of het recyclen van grondstoffen en materialen in gebouwen. In Nederland wordt de gewenste en noodzakelijke kennis over de levensloop van materialen niet gedocumenteerd. Het is onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

Om hergebruik in de Nederlandse bouwsector te stimuleren, focust dit onderzoek zich op de wijze waarop er gedocumenteerd dient te worden om bouwmaterialen op een circulaire manier te kunnen hergebruiken binnen de bouwketen. Het doel: het mogelijk maken om materiaalstromen te volgen in verband met het bevorderen van end-of-life scenario’s in een gesloten kringloop. Hiervoor zal een tool ontwikkeld worden, die is bediscussieerd met verschillende actoren in de bouwketen. Vervolgens worden de verzamelde literatuur en het advies van de experts afgewogen. Zo krijgt de documentatietool vorm. Het heeft de voorkeur deze tool te integreren met Building Informatie Modeling (BIM). In bouwsituaties kan de documentatietool profijt hebben van de informatie- en kennisuitwisseling die door BIM wordt bevorderd.