0

Voorwoord

Voorwoord

SBRCURnet heeft, in nauwe samenwerking met kennisinstituten en marktpartijen, in 2014 een onderzoekprogramma opgezet, dat zich richt op duurzame (sustainable) én betrouwbare (durable) betonconstructies.
Eén van de initiatieven uit dit onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in een (algemene) beoordelingsmethodiek, waarmee de toepassing van alternatieve materialen in beton mogelijk wordt gemaakt en wordt gestimuleerd. Deze beoordelingsmethodiek is gepubliceerd in 20151 en dient worden gebruikt bij het opstellen van CUR-Aanbevelingen voor specifieke alternatieve toeslagmaterialen en bindmiddelen voor beton.

1 Kennispaper: Duurzame én betrouwbare betonconstructies, SBRCURnet, augustus 2014

Een van de mogelijkheden om de CO2 uitstoot van beton te reduceren, om daarmee tot een duurzamere betonconstructie te komen, is het cement te vervangen door geopolymeren als bindmiddel. De noodzaak tot deze CO2 reductie is evident: als het meest toegepaste bouwmateriaal levert beton vanwege het cement als bindmiddel een forse bijdrage aan de door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot.

Op basis van voornoemde algemene beoordelingsmethodiek is in 2015 begonnen met het opstellen van een preadvies2 om het gebruik van geopolymeren als bindmiddel in niet-constructieve toepassingen zoals straattegels, -stenen en -banden, mogelijk te maken. Op basis van dit preadvies en op basis van de resultaten van een (nog lopend) verificatieonderzoek naar testmethoden, wordt voor dit toepassingsgebied een CUR-Aanbeveling opgesteld, die naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd.

2 Kennispaper: Geopolymeerbeton, SBRCURnet, augustus 2016.

De werkzaamheden worden begeleid door de werkgroep ‘Geopolymeren, in niet-constructieve toepassingen’, die ressorteert onder de SBRCURnet-commissie ‘Duurzame én betrouwbare betonconstructies’.

In september 2016 is door VBI Ontwikkeling B.V. het initiatief genomen tot het laten opstellen van een CUR-Aanbeveling voor geopolymeerbeton voor constructieve elementen, i.c. voor-gespannen kanaalplaten. Alhoewel naar een verbreding van het (constructieve) toepassingsgebied is gezocht (gewapende lichte prefab wandelementen en breedplaatvloeren), is besloten de CUR-Aanbeveling uitsluitend op ‘voorgespannen kanaalplaten van geopolymeerbeton’ te richten.

Ten aanzien van de aanpak is een tweedeling aangehouden, net zoals dit is gebeurd bij ‘Geopolymeerbeton in niet-constructieve toepassingen’. Fase 1 betreft een preadvies, opgesteld op basis van een onderzoek naar kennis over en ervaring met gewapende c.q. voorgespannen bouwelementen van geopolymeerbeton, en fase 2 het opstellen van de CUR-Aanbeveling. Het voorliggende rapport betreft de resultaten van fase 1.

Om praktische redenen worden deze activiteiten begeleid door de werkgroep, die ook de werkzaamheden betreffende ‘geopolymeerbeton in niet-constructieve toepassingen’ heeft begeleid en nog begeleidt. De werkgroep is daartoe uitgebreid en heeft de volgende samenstelling:

ir. H.J. Galjaard, RO, voorzitter Volker InfraDesign
ir. R. Bleijerveld Van Gansewinkel Minerals (Renewi)
mevr. Dr.-Ing. Habil A. Buchwald BTE Groep / ASCEM B.V.
dr. ir. S. Grünewald CRH / TU Delft
P. Harpe VBI Ontwikkeling B.V.
ir. J.G.A. van Hulst, projectcoördinator SBRCURnet
mevr. dr. M. Luković (per 1-5-2017) TU Delft
dipl. ing. M. Mille ORCEM
H.H.M. Soen op persoonlijke titel
ir. E.M.M. Vermeulen MBA Cement&BetonCentrum
ir. S. van der Vossen, rapporteur Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V.
ing. P. de Vries FICT ENCI B.V.
dr. ir. G.J.L. van der Wegen, rapporteur SGS Intron
Corresponderende leden
ing. J. Heuveling VOBN
drs. H.M.L. Schuur BFBN
ing. Th. van der Wal VBI Ontwikkeling B.V.

Het Bestuur van SBRCURnet dankt bovengenoemde werkgroepleden voor hun inzet en bijdragen bij het tot stand komen van dit preadvies.
De volgende organisaties hebben een financiële bijdrage geleverd:
het Cement&BetonCentrum en in belangrijke mate VBI Ontwikkeling B.V.