0

publicatie: Bealging steenachtige materialen

Voorwoord

Voorwoord

Hoewel algvorming op gebouwen niet bepaald een verschijnsel van de laatste tijd is, lijkt het wel of het steeds meer voorkomt. Het antwoord op de vraag of dit juist is wordt in deze publicatie niet gegeven maar een feit is dat algvorming wel steeds meer als storend wordt ervaren.

Waar het bij monumentale gebouwen soms nog geassocieerd wordt met het karakter van het gebouw, wordt het bij moderne woningen en gebouwen als een zeer ongewenste vervuiling ervaren. Vooral op licht gekleurde ondergronden manifesteren algen zich soms zeer duidelijk en lijken ze minder gemakkelijk geaccepteerd te worden. Naast de esthetische aantasting van de constructie zijn er vanuit de literatuur aanwijzingen dat aantasting van materialen mogelijk is zodat de duurzaamheid van de constructie negatief kan worden beïnvloed. De ernst hiervan is vooralsnog onduidelijk maar feit is dat, om welke reden dan ook, algvorming in toenemende mate bestreden dan wel voorkomen moet worden.

Om die reden hebben Stichting Bouwresearch en TNO Bouw het initiatief genomen om praktische aanbevelingen te formuleren om bealging van bouwconstructies aan te pakken. Een initiatief dat in een latere fase tevens werd overgenomen door de Federatie Afbouw, de Kalkzandsteenindustrie en het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten.

Een bijzonder aspect aan dit project was het feit dat vanaf het begin van het onderzoek voor een interactieve opzet is gekozen. Door middel van drie tussenrapportages aan een zeer betrokken en geïnteresseerde doelgroep is de voortgang van het project gemeld en is gevraagd om actieve inbreng. Van de daaruit voortkomende informatie is uiteraard dankbaar gebruik gemaakt. Een woord van erkenning daarvoor is hier zeker op z'n plaats. Een dankwoord gaat tevens uit naar de leden van de onderstaande begeleidingscommissie die allen een uitermate positieve bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd.

Dr.ir. O.C.G. Adan, TNO Bouw (rapporteur)
Ing. A.J. van Bommel, Rijksgebouwendienst
A.J.M. Bunnik, Van Pelt reiniging bv
Ing. J.C. van Es, Stichting Bouwresearch (projectmanager)
Mevr. Ing. J.H.M. Lurkin-van Antwerpen, TNO Bouw
Mevr. Ir. M.M. Sanders, TNO Bouw (co-rapporteur)
Drs. H.M.L. Schuur, Research Centrum Kalkzandsteen
H.W. Speelman, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten
Th.J.M Vestjens, Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud