0

publicatie: Begaanbaarheid van bouwterreinen

Voorwoord

Voorwoord

Bij de uitvoering van funderingswerken doen zich nog steeds incidenten voor, waarbij machines onverwacht wegzakken en soms ook omvallen. De vraag is of deze incidenten voortkomen uit gebrek aan kennis en ervaring of dat daarbij wellicht andere factoren een rol spelen, zoals de steeds veranderende situatie van de ondergrond. Het ontbreekt aan een goede analyse van de veiligheid met betrekking tot het omvallen van funderingsmachines als gevolg van het overschrijden van het draagvermogen van de werkvloer. In 2004 is weliswaar een gezamenlijke CUR/CROW/Arbouw-publicatie 2004-1 'Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen' [19] verschenen, maar deze bleek in de praktijk lastig te hanteren.

Vanuit de sector is de wens geuit om CUR 2004-1 te vervangen door een praktisch hanteerbare berekeningsmethode. De voorliggende richtlijn hoopt in deze lacune te voorzien en tevens handvatten te geven voor een deugdelijk ontwerp, aanleg en onderhoud van de werkvloer.

Voor andere aspecten van de veilige inzet van funderingsmachines wordt verwezen naar de recente richtlijnen "NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden" [23] en "NVAF-richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving" [24].

Het is van groot belang dat een goede communicatie tot stand komt tussen de betrokken bedrijven en personen. Veel ongevallen in de bouw zijn een direct gevolg van miscommunicatie. Geadviseerd wordt een deskundige aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie van het bouwterrein. Deze persoon dient alle betrokkenen te informeren, heldere afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen en te bewaken of deze worden nagekomen. Voor de start van het werk is een overleg met betrokkenen op locatie gewenst om vast te stellen dat de condities zijn zoals bedoeld.

Binnen SBRCURnet wordt gestart met de ontwikkeling van een Ontwerprichtlijn voor kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines. Bij het publiceren van deze richtlijn was de Ontwerprichtlijn nog niet gereed, zodat daarvan in deze studie nog geen gebruik kon worden gemaakt.

Deze richtlijn is tot stand gekomen in de SBRCURnet-commissie 1692 'Begaanbaarheid van bouwterreinen'. Bij het verschijnen van deze richtlijn was de commissie als volgt samengesteld:

Fred Jonker, voorzitter, programmamanager SBRCURnet
Henk de Koning, secretaris* NVAF
Mark van Bezooijen BREM Funderingsexpertise bv
Wim Buitenhuis NVAF
Nico Camfferman Eijkelkamp Soil & Water bv
Jeroen Dijkstra* Cofra bv
Anton van Heezen Gebr. van 't Hek bv
Patrick IJnsen* Hektec bv
Johan de Jongh Heijmans Infra
Joost Kroon Gebr. van 't Hek bv
Johan van der Molen* Bureau van der Molen
Dave Rehl Aboma bv
Jan de Vos* Geomet - ABO bv
Cajo Vroom* Vroom Funderingstechnieken bv
Harm Wammes* Voorbij Funderingstechniek bv
Dennis Wondergem* Ballast Nedam Construction

*Deze leden hebben een bijdrage geleverd in het schrijven van onderdelen van deze richtlijn.

De eindredactie was in handen van Henk de Koning en Jan de Vos.

De volgende financiers hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze richtlijn:

  • Aboma bv
  • Brem Funderingsexpertise bv
  • Cofra bv
  • Eijkelkamp Soil & Water bv
  • Geomet - ABO bv
  • Heijmans Infra
  • Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)
  • Van 't Hek groep
  • Vroom Funderingstechnieken bv
  • Voorbij Funderingstechniek bv

SBRCURnet spreekt haar dank uit aan deze instanties alsmede aan de leden van de commissie, die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van deze richtlijn.

Delft, maart 2017
Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem - SBRCURnet