0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

 • CUR rapport 2000-1 - Bijlage 10 Herstelmethoden en preventieve maatregelen
 • Volgend Hoofdstuk

hoofdstuk: CUR rapport 2000-1 - Bijlage 10 Herstelmethoden en preventieve maatregelen

1 Inleiding

1 Inleiding

In dit overzicht zijn de resultaten opgenomen van een inventarisatie van de in Nederland eind 1999 beschikbare herstelmethoden en preventieve maatregelen voor Kwaaitaal vloeren. Zoals reeds eerder is vastgesteld is het aandeel van de schade aan Manta vloeren zo gering dat de invloed op de totale kosten voor Nederland verwaarloosbaar is. Daarom zijn de methoden niet specifiek op hun geschiktheid voor Manta vloeren getoetst. De genoemde methoden zijn echter in het algemeen, eventueel met aanpassingen, ook toepasbaar voor Manta vloeren.
Het doel van de beoordeling is het vaststellen van prijzen om een raming voor de kosten van herstel van de vloeren te maken die volgens de gehanteerde criteria thans of op termijn onveilig worden geacht.

Middels een enquête zijn uitvoerende aannemers en leveranciers van herstelmethoden en preventieve maatregelen verzocht informatie te verstrekken over gehanteerde methoden. Ter verduidelijking wordt nadrukkelijk vermeld dat de beoordeling heeft plaatsgevonden op het niveau van de herstelmethodiek. Dit betekent dat op het niveau van de fabrikant / leverancier nadere specifieke voor- en nadelen (binnen de methodiek) aanwezig kunnen zijn. Deze verschillen zullen bij de keuze voor toepassing in een individuele woning (met zijn specifieke eisen en mogelijkheden) nader door een deskundige moeten worden gewogen.

De aangemelde methoden zijn gebruikt voor het maken van de kostenraming indien zij aan drie criteria voldoen:

 • De methode moet in voldoende mate zijn toegepast, waardoor er ervaring mee is en de kosten derhalve ook voldoende bekend zijn.
 • De methode moet naar verwachting leiden tot een duurzame oplossing voor ten minste 30 tot 50 jaar.
 • De methode moet toepasbaar zijn bij een groot deel van de beschadigde vloeren.

Dat methoden niet zijn geselecteerd, wil niet zeggen dat ze bij nader onderzoek in de praktijk niet tot een duurzame en mogelijk goedkopere oplossing kunnen leiden. Ook kunnen wel geselecteerde methoden niet zonder meer in ieder situatie worden toegepast. Hiertoe zal altijd deskundig onderzoek en advies noodzakelijk zijn.

De beoordeelde methoden zijn ingedeeld in 4 groepen, gerelateerd aan de wijze van functioneren:

 • Vervangingsmethoden
  • Vervangen vloer.
 • Constructief ondersteunende methoden
  • Ondersteuning door samengestelde balken.
  • Ondersteunen met balken (stalen profielen / aluminium profielen / houten balken).
  • Onderspannen.
  • Schuimbeton (op draagkrachtige grond / gewapend / voorgespannen / evenwichtsfundering).
 • Methoden voor constructief herstel
  • Herstel met behulp van verloren bekisting.
  • Gelijmde lamellen.
  • Herstel met spuitbeton.
 • Preventieve maatregelen
  • Plaatselijk herstel.
  • Kathodische bescherming (met opgelegde stroom / spanning).
  • Kathodische bescherming (met opofferings-anode).
  • Aanbrengen van een coating.
  • Verlagen van de relatieve vochtigheid (RV) van de kruipruimte door aanbrengen van een bodembedekker (schelpen / korrelvormige materialen / folie / schuimbeton), aanbrengen van ventilatie en / of verlagen van de grondwaterstand.
  • Afsluiten met behulp van PUR schuim.

Opgemerkt wordt dat de onderscheiden methoden ook in combinaties worden toegepast.

Naast deze beoordeelde methoden zijn nog diverse andere methoden bekend. Deze zijn echter niet aangemeld, terwijl door de commissie deze methoden niet actief zijn opgezocht. Het niet vermeld zijn in dit overzicht wil derhalve niet zeggen dat deze methoden niet tot een goed resultaat zouden kunnen leiden.

De kosten, verbonden aan het toepassen van de geselecteerde methoden zijn bepaald aan de hand van de opgaven van de aannemers.

 • CUR rapport 2000-1 - Bijlage 10 Herstelmethoden en preventieve maatregelen
 • Volgend Hoofdstuk