0

publicatie: Binnenmilieuprofiel woningen

1 Inleiding

1 Inleiding

Het binnenmilieuprofiel maakt voor de bewoners, eigenaar en EPA-adviseur inzichtelijk wat de binnenmilieukwaliteit van een woning is, uitgaande van 'genormaliseerd' bewonersgedrag. Als er energiebesparende maatregelen in een woning moeten worden getroffen, kan aan de hand van dit profiel gecontroleerd worden of ze acceptabel zijn voor het binnenmilieu.
Binnenmilieuaspecten (klimaat, binnenlucht, geluid en licht) kunnen direct van invloed zijn op de gezondheid van bewoners, maar het verband tussen binnenmilieu en gezondheid is zeer complex, omdat vele factoren (die elkaar vaak onderling beïnvloeden) een rol spelen. Het binnenmilieuprofiel doet daarom geen voorspellende uitspraken over de gezondheid van bewoners. Wel brengt het risicofactoren in kaart die mogelijk tot gezondheids- of comfortproblemen leiden.

In dit cahier komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • Wetgeving, normen en richtlijnen;
  • Het binnenmilieuprofiel en de scorebepaling;
  • Aandachtspunten met betrekking tot de opname;
  • Achtergronden met betrekking tot de in aanmerking genomen binnenmilieuaspecten.

Het cahier beperkt zich tot de methodiek zoals beschreven in ISSO-publicatie 82.4 'Binnenmilieuprofiel woningen, bepalingsmethode' [6].
Andere, meer specialistische methoden om de binnenmilieukwaliteit van een gebouw te bepalen vallen buiten de scope van dit cahier.