0

publicatie: Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten

1 Inleiding

1 Inleiding

Bij geïntegreerde contracten draagt een opdrachtgever naast de uitvoering ook (ten minste) ontwerpwerkzaamheden op aan een opdrachtnemer. De opdracht kan verder ook financiering, onderhoudswerkzaamheden en/of exploitatie omvatten. De opdrachtgever van het bouwwerk (en de gebruikers) moeten erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit, en in het kader van dit rapport in het bijzonder de constructieve veiligheid, voldoet aan te stellen eisen en dat een opleverdossier beschikbaar is om dit zo nodig te verifiëren.

Geïntegreerde contracten worden meer en meer toegepast. Waar in het (nog niet zo verre) verleden vooral de rijksoverheid, met name Rijkswaterstaat, dit type contracten op de markt aanbood, zijn nu ook andere overheden in dit type contractvorming geïnteresseerd. Er komen nieuwe opdrachtgevers die deze contractvorm gaan gebruiken, zoals gemeenten en waterschapen en door de lagere contractsommen ook nieuwe kleinere opdrachtnemers.

Figuur 1-1 Verschuiving van de contractsom GC.

In opdracht van het Platform Constructieve Veiligheid is onderzocht hoe constructieve veiligheid het beste kan worden geborgd bij toepassing van geïntegreerde contracten en zijn best practices opgesteld. In dit rapport worden de opzet en de resultaten van het onderzoek en de huidige best practices gepresenteerd. Best practices blijven zich ontwikkelen. Een vervolg op dit onderzoek is op termijn dan ook denkbaar. Tevens is een verbijzondering van de best practices mogelijk. Volgens de onderzoekers en de leden van de begeleidingscommissie is het wenselijk de best practices verder uit te werken voor toetsen door de opdrachtgever in het kader van de contractbeheersing.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling en wijze van onderzoek toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de toprisico’s van opdrachtgever en van opdrachtnemer. Hoofdstuk 4 gaat in op beschikbare uniforme voorwaarden, in het bijzonder de UAV-GC 2005. In hoofdstuk 5 worden best practices benoemd, uitgesplitst naar fase en activiteit. Verdere achtergronden van de borging van constructieve veiligheid worden behandeld in paragraaf 6.