0

publicatie: Bouwen aan het Programma van Eisen

Voorwoord

Voorwoord

In 1996 verscheen publicatie nummer 258 van SBR, getiteld 'Programma van eisen, Instrument voor kwaliteitsbeheersing'. Deze handleiding, onder ingewijden kortweg bekend als 'SBR twee-achtenvijftig', presenteerde een nieuwe benadering voor het maken van PvE's, met als doel vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Het PvE wordt in die benadering opgevat als een document dat zich stapsgewijs ontwikkelt van globaal naar gedetailleerd, in wisselwerking met het ontwerp.
SBR 258 was vooral een theoretisch denkmodel, dat zowel de structuur en inhoud van het PvE behandelde als het proces van het opstellen van een project-PvE. De beschrijving van de inhoud bleef daarbij nog abstract. De uitwerking van de structuur en de inhoud van het PvE, met veel praktische voorbeelden, is beschreven in 'Bouwstenen - Gids bij het maken van een programma van eisen' (SBR 421). In deze publicatie is een verdiepingsslag gemaakt vanuit de primaire functie van het PvE: het onderzoeken, verwoorden en aan marktpartijen overdragen van huisvestingsbehoeften van opdrachtgevers en gebruikers van gebouwen. Dat wil zeggen dat er fundamenteel is nagedacht over de inhoud van het PvE, geheel vanuit het perspectief van de opdrachtgever en de gebruikers. Deze benadering sluit perfect aan bij de kernthema's van de Regieraad Bouw, met name de oriëntatie op de eindgebruiker van gebouwen en ketenintegratie.

De ervaringen met de hiervoor genoemde publicaties waren voor SBR aanleiding om SBR 258 te herzien. De beschrijvingen van structuur en inhoud van het PvE zijn afgestemd op 'Bouwstenen - Gids bij met maken van een PvE'. Ook de procesbeschrijving is geactualiseerd en er is gezorgd voor een betere aansluiting op de praktijk. De geactualiseerde versie van SBR 258 is niet alleen van toepassing op het 'traditionele' bouwproces, met gescheiden verantwoordelijkheden voor ontwerp en uitvoering, maar ook voor geïntegreerde contracten, waarbij de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering in één contract is ondergebracht.

De actualisatie van SBR 258 is uitgevoerd door Spekkink C&R in samenwerking met PRC Bouwcentrum.
De resultaten zijn getoetst door mensen uit de praktijk, namelijk:
mevrouw A. Zeegers (Rijksgebouwendienst)
de heer K.I. Ang (Rijksgebouwendienst)
de heer H.J.M. Ditters (PRC Bouwcentrum B.V.)
de heer J. Mieris (Strukton)
de heer J. van Netten (RWS)
de heer J.J. Rip (JRC 2000)
de heer K. Smallenburg (SBR)
de heer J.J.M. Vijverberg (College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen)
de heer M. Wijk (Wijk | oka)

Ontwerpende en uitvoerende partijen kunnen hun opdrachtgevers en eindgebruikers beter bedienen met deze vernieuwde publicatie Bouwen aan het PvE, in combinatie met Bouwstenen - Gids bij het maken van een programma van eisen (421) en Functioneel specificeren (nr.561.06). Met deze serie handleidingen kunnen zij daarnaast de communicatie in de keten vormgeven en verbeteren.

Drs.ing. Jan T.H. Straatman
Adjunct directeur SBR