0

publicatie: Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken

1 Inleiding

1 Inleiding

In de SBR-publicaties ‘Brandveilig werken op daken’ (1992) en ‘Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken’ (1997) is gesteld dat dakbranden tijdens de uitvoering van dakbedekkings- en reparatiewerkzaamheden overwegend ontstaan bij aansluitingen van het dak met andere bouwdelen. Naar aanleiding van deze vaststelling zijn er aanbevelingen gegeven om het proces dakbedekken brandveiliger te doen verlopen. Ondanks het feit dat deze aanbevelingen in diverse vakdocumenten genoemd zijn, is het niet tot een brede opvolging hiervan gekomen.
Enkele sprekende dakbranden in 2004 zijn de directe aanleiding geweest tot het opstellen van de voornorm NVN 6050 – ‘Eisen aan ontwerp en detaillering voor brandveilig werken aan daken (met) gesloten dakbedekkingssystemen’ (2006). Deze voornorm, die opriep tot het uitwisselen van ervaringen, heeft geleid tot NEN 6050 (2009) ‘Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken’. De voorwaarden van deze norm zijn de basis voor de aanbevelingen in deze nieuwe SBR-publicatie.

Dakbedekkingsconstructies met baanvormige dakbedekkingssystemen bestaan in Nederland uit bitumen, kunststof en rubberen dakbanen. De dakbedekkingssystemen met bitumen, die veruit het grootste aandeel vormen, worden overwegend met open vuur aangebracht. Dakbedekkingssystemen met kunststof en rubberen dakbanen daarentegen, worden vrijwel altijd zonder het gebruik van open vuur aangebracht. Dit wil echter niet zeggen dat bij vuurloze systemen nooit open vuur zal worden gebruikt; het drogen van een natte ondergrond is daar een voorbeeld van. Gebleken is dat het werken met open vuur in de praktijk veilig kan gebeuren, behalve op die plaatsen waar open vuur met brandbare onderdelen van de dakconstructie in aanraking kan komen. In het kader van deze publicatie is het uitgangspunt dat met elk isolatiemateriaal een dak te maken is, dat brandveilig kan worden uitgevoerd. De brandwerendheid wordt door het totale dak bepaald. Deze publicatie geeft ontwerprichtlijnen, uitvoeringsrichtlijnen en aanbevelingen gericht op het voorkomen van brand door dakbedekkingswerkzaamheden, met name bij het werken met open vuur. De beschreven aanpak gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ontwerpende en uitvoerende disciplines tijdens het bouwproces.

Fig. 1-1 Brandveilig werken met open vuur is vooral een kwestie van ontwerp. Een dakbedekkingssysteem dat met open vuur moet worden verwerkt is niet geschikt voor toepassing onder brandbare bouwdelen.