0

publicatie: Brandveilige rieten daken

1 Inleiding

1 Inleiding

Het voorliggende rapport beoogt goede details te geven voor rieten daken, zodat deze ook voldoende brandveilig zijn.

Voldoende brandveilig wordt hier uitgelegd als 'voldoende conform de voorschriften van het Bouwbesluit'. In het bijzonder betreft dat hier artikel 2.85. In de praktijk wordt vaak gebruikgemaakt van 'gelijkwaardigheid' om op een alternatieve manier aan de beoogde doelen van het Bouwbesluit te voldoen (artikel 1.5). Het is aan de aanvrager om 'gelijkwaardigheid' te onderbouwen, en aan de vergunningverlener (gemeente) om hier een inhoudelijk afgewogen oordeel over te vellen.

In principe is gelijkwaardigheid dus projectspecifiek. Hier bestaan verschillende mogelijkheden. Een voorbeeld is een automatisch brandblussysteem op een rieten dak, dat vaak geaccepteerd wordt als gelijkwaardig. Deze publicatie gaat over een andere mogelijkheid voor gelijkwaardigheid, namelijk toepassing van een rieten 'schroefdak' onder een aantal specifieke voorwaarden.

Figuur 1-1 Brandblussysteem als mogelijk gelijkwaardige oplossing.

Om algemene uitspraken te kunnen doen over gelijkwaardigheid, is gedurende een aantal jaren tot zeer recent de Werkgroep Gelijkwaardigheid actief geweest, van de Vereniging Stadswerk Nederland, vakgroep Bouwen & Wonen. Deze werkgroep beoogde uitspraken te doen die vervolgens algemeen (in alle gemeenten, voor alle vergelijkbare situaties) aanvaard kunnen worden. Een case van de Werkgroep Gelijkwaardigheid waarmee een gelijkwaardig (brand)veiligheidsniveau is te realiseren als beoogd is met de voorschriften van het Bouwbesluit, vormt het rieten schroefdak. Over deze case is in maart 2010 ook een positieve herbeoordeling gegeven door de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften; dit is in de voorliggende publicatie verwerkt.

Het schroefdak is de moderne uitvoering van een rieten dak, waarbij het riet rechtstreeks op geïsoleerde dakelementen wordt gelegd. Voor andere onderconstructies wordt verwezen naar de literatuur als genoemd aan het slot van dit rapport.

Figuur 1-2 Een traditioneel rieten dak is iets heel anders dan een schroefdak - zeker wat betreft de brandveiligheid!

Deze case zelf is in het kader van deze publicatie niet ter discussie gesteld en vormt het uitgangspunt van de voorliggende publicatie. Op basis hiervan zijn de brandveilige rieten dakdetails in dit rapport uitgewerkt.


Hoofdstuk 2 geeft de juridische aspecten op basis waarvan een dak als 'gelijkwaardig' kan worden beschouwd.

Hoofdstuk 3 gaat in op een brandveilig rieten schroefdak.

Hoofdstuk 4 geeft de benodigde details.

In hoofdstuk 5 wordt kort ingegaan op het benodigde onderhoud van een brandveilig rieten schroefdak. Het rapport sluit af met de belangrijkste gehanteerde literatuur.

Figuur 1-3 Brandweerkazerne van Cothen en Langbroek.