0

publicatie: Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel B

Voorwoord bij de volledig herziene vijfde druk oktober 2012

Voorwoord bij de volledig herziene vijfde druk oktober 2012

De aanbevelingen van de commissie-Dekker uit 2009 zijn helder: ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. Een duidelijke aanbeveling voor de bouw om het aantal regels te verminderen en de regels die er zijn eenduidig en uniform te maken.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uit 2010 was hier al een eerste uitkomst van: 25 vergunningenstelsels zijn samengevoegd tot één integraal omgevingsvergunningenstelsel. De technische voorschriften voor nieuw te bouwen, aan te passen, uit te breiden, te verbouwen, te gebruiken en te slopen bouwwerken zijn per 1 april 2012 vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Hierin is het volledige Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) geïntegreerd, alsmede een groot deel van de voorschriften uit de Model-bouwverordening. Alle technische eisen voor het bouwen, aanpassen, vergroten, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken zijn nu uniform op Rijksniveau vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 heeft er tegelijkertijd een harmonisatie plaatsgevonden met de Europese regels voor het bouwen, zoals vastgelegd in de vele Europese normen. Dit heeft tot gevolg dat een aantal grootheden en eenheden in het Bouwbesluit 2012 is aangepast aan de Europese standaards.

Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 heeft het rechtens verkregen niveau een belangrijke plaats gekregen bij het aanpassen, vergroten en verbouwen van bouwwerken. Waar het bevoegd gezag voorheen ontheffing mocht verlenen voor het toepassen van de, in beginsel verplichte, nieuwbouwvoorschriften, wordt nu, als uitwerking van de aanbevelingen van de commissie- Dekker, op Rijksniveau een uniform lager niveau geëist. Bij transformatie en herbestemming van gebouwen zal dit een belangrijke wijziging betekenen in het publiekrechtelijk vereiste kwaliteitsniveau van het bouwwerk in zijn algemeenheid, en voor de vereiste brandveiligheid in het bijzonder. De voorschriften kunnen niet langer automatisch als referentieniveau voor het ontwerp worden gehanteerd. Een brandveilig gebouw realiseren staat inmiddels niet meer gelijk aan het voldoen aan de gestelde prestatie-eisen, vooral bij bestaande bouw. Dat maakt de kennis van de achtergronden en de interpretatie van de wettelijke voorschriften steeds belangrijker. Een brandveilig gebouw maken wordt steeds minder een kwestie van het klakkeloos volgen van de voorschriften, en steeds meer een kwestie van het integraal en logisch doordenken van de mogelijke consequenties van uitgangspunten en ontwerpkeuzes. We zijn ervan overtuigd dat deze, geheel herziene, publicatie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen hierin een rol kan spelen.

ir. Aldo de Jong, SBR projectmanager bouwregelgeving & brandveiligheid
ir. Bas Hasselaar, SBR projectmanager