0

publicatie: Breuksteen in de praktijk. Deel 1

Voorwoord

Voorwoord

In de sector waterbouw worden grote hoeveelheden materiaal verwerkt, waarbij breuksteen een belangrijke rol speelt. Helaas wordt breuksteen niet in alle gevallen optimaal toegepast hetgeen aanleiding is geweest om dit Handboek samen te stellen.

Ontwerper en bestekschrijver moeten elkaar verstaan
De ontwerper kiest de materialen, stelt hieraan eisen en bepaalt de benodigde hoeveelheden. De bestekschrijver zorgt dat dit in het bestek komt door de eisen aan de materialen te beschrijven en aan te geven op welke manier de kwaliteit moet worden gewaarborgd. Maar spreken de ontwerper en de bestekschrijver wel precies dezelfde taal? De ontwerper blijkt andere kenmerken van breuksteen te hanteren dan de bestekschrijver. Dus is een vertaalslag nodig en die gaat niet altijd goed.

Kwaliteitszorg, een verhaal apart
En hoe moet nu precies de kwaliteit worden bewaakt? In de praktijk is dat niet altijd duidelijk. Het is een misverstand om te denken dat een bestek daarin afdoende is en op basis daarvan zonder problemen een werk kan worden uitgevoerd. Kwaliteitsbeheersing en -handhaving is een verhaal apart. Kennis is dan ook nodig om die kwaliteit in goede zin te beïnvloeden.

Handleiding voor alle betrokkenen in de waterbouw
Over die vertaalslag van ontwerp naar bestek en over de kwaliteitszorg staat al veel beschreven in de diverse reeds bestaande handleidingen. Deze zijn echter vrij specialistisch van aard en vooral toegespitst op de ontwerper. De CUR heeft daarom samen met Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) het initiatief genomen een handboek samen te stellen voor een veel breder publiek. Dus niet alleen voor de ontwerper, maar ook voor de bestekschrijver, de opzichter en de aannemer. Het handboek bevat ook aanwijzingen voor de producent en de leverancier.

Handboek van A tot Z over breuksteen
In het handboek worden zowel achtergrond- als praktijkinformatie gegeven over het materiaal breuksteen. Van de geschiedenis van de breuksteen tot en met het aanbrengen ervan. Het handboek beperkt zich uitsluitend tot breuksteen, dus u vindt hierin geen andere materialen die op een soortgelijke wijze kunnen worden toegepast (zoals grind, puingranulaten, slakken en mijnsteen). Ook wordt hier niet ingegaan op het ontwerpen van constructies, daarvoor is een tweede handboek gepland. Het handboek geeft zoveel mogelijk de laatste stand van zaken aan, gebaseerd op de huidige regelgeving. Daarbij wordt niet ingegaan op lopende ontwikkelingen in CEN- en/of NNI-verband.

De studie is begeleid door CUR-kennisoverdrachtcommissie F 20 "Handboek omgaan met breuksteen".

De samenstelling van de commissie was als volgt:

PROF. IR. H. LIGTERINGEN, VOORZITTER TU-Delft faculteit der Civiele techniek
W.J. BAK, SECRETARIS Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
W.G.J.M. DE BEIJER Vereniging van Producenten en Importeurs van Wegen- en Waterbouwmaterialen (VPI)
IR. J.J. BRUIN Gemeentewerken Rotterdam
F.L. DE BRUIJN VBKO/Van Oord ACZ
D. VAN EERDE Waterschap Noordoostpolder
ING. M. KEVE, RAPPORTEUR Oranjewoud bv
ING. G.J. LAAN Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
A.S. WIERDA Rijkswaterstaat Directie Noord Nederland
IR. G.J. VERKADE, COORDINATOR CUR
PROF. DR. IR. J.F. AGEMA, MENTOR CUR

Het handboek is samengesteld door ing. M. Keve (Ingenieursbureau Oranjewoud BV). Redactionele bewerking is uitgevoerd door drs. A. van der Hoek (Pro Communicatie).

De CUR spreekt haar dank uit aan de volgende organisaties die, met een financiële bijdrage, deze publicatie mogelijk maakten:

  • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
  • Waterschap Noordoostpolder
  • Vereniging van Producenten en Importeurs van Wegen- en Waterbouwmaterialen (VPI)
  • Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO)
Juli 1998 Het bestuur van de CUR