0

publicatie: Buitenmilieu als randvoorwaarde voor het binnenmilieu

1 Inleiding

1 Inleiding

De kwaliteit van het buitenmilieu heeft op vele manieren invloed op de gezondheid van mensen. Hierbij gaat het niet alleen om de meestal negatieve gevolgen door menselijk handelen (zoals bodemverontreiniging, luchtvervuiling, geluidhinder en straling) maar ook om effecten van natuurlijke oorsprong, zoals bijvoorbeeld UV-straling en radon uit de bodem. Gelukkig heeft het buitenmilieu ook nog weldadige invloeden zoals kwetterende vogels, fris groen, ruisende bomen en kabbelend water. De gezondheid van mensen wordt bepaald door een samenspel van omgevingsfactoren en persoonsgebonden factoren, al dan niet erfelijk. De fysieke omgeving, ofwel het milieu, is één van de omgevingsfactoren.

Omdat wij ongeveer 85% van de tijd doorbrengen in gebouwen (woning, school, kantoor enzovoort) schermen wij ons voor een deel af van de invloeden van het buitenmilieu, zoals van geluid en kosmische straling. Maar een aantal aspecten van het buitenmilieu dringt door in de gebouwen. Daarmee hebben deze aspecten zoals lucht, licht en geluid, invloed op de kwaliteit van het binnenmilieu en dus op de gezondheid van mensen die in deze gebouwen verblijven.

In het eerste deel van deze publicatie (hoofdstuk 2) wordt allereerst ingegaan op de kwaliteit van het buitenmilieu in Nederland en de ontwikkelingen hierin, voor zover deze aspecten relevant zijn voor het binnenmilieu. Vervolgens wordt ingegaan op de invloed die deze aspecten hebben op de kwaliteit van het binnenmilieu als geheel; de blootstelling en de mogelijke gezondheidseffecten. Daarbij wordt globaal aangegeven welke interventiemogelijkheden er zijn om deze effecten te voorkomen of te verminderen.
Het tweede deel van deze publicatie (hoofdstuk 3 en verder) behandelt uitgebreid het aspect luchtkwaliteit. Allereerst de luchtkwaliteit buiten (hoofdstuk 3) en wat dit betekent voor de luchtkwaliteit binnen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt tenslotte aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit buiten voor het binnenmilieu zo veel mogelijk te verminderen.