0

publicatie: Levensduur van bouwproducten

Voorwoord

Voorwoord

In het voorjaar van 2009 kwam van verschillende kanten de vraag naar een actualisatie van de SBR-levensduurcatalogus van bouwproducten uit 1998. De tijd was er blijkbaar rijp voor. Na het samenstellen van een commissie bleek in de eerste vergadering dat er veel meer speelde dan alleen het vernieuwen van de levensduurdata. De vraag was ook hoe generieke data afgestemd kunnen worden op projectspecifieke gegevens en wat de bandbreedte kan zijn in de levensduur van een bouwproduct. Dit om het risico te kunnen inschatten hoeveel korter of langer men van het bouwproduct gebruik zou kunnen maken.

Met deze ambities is de commissie aan de slag gegaan en het resultaat ligt hier voor u. Gaandeweg kwam er meer bij kijken dan in eerste instantie verwacht was. Dit betekent tevens dat deze publicatie geen eindproduct is, maar eerder een opstap naar verder onderzoek en het verzamelen van data. Daarom kan ik hier met recht zeggen: wordt vervolgd.

Voor het onderzoeken van de methodiek en samenstellen van deze publicatie heeft SBR opdracht gegeven aan dr. ir. A. Straub (Onderzoeksinstituut OTB/TU Delft), dr. ir. H. van Nunen (BouwhulpGroep) en ing. R. Janssen (Janssen REM Consulting). Ir. M.A.A.M. Liebregts (BouwhulpGroep) heeft deze onderzoekers bij elkaar gehouden en ondersteund en waar nodig de vertaalslag van onderzoek naar de praktijk gemaakt. Vanaf deze plaats wil ik hen hartelijk danken voor hun doortastendheid en vasthoudendheid.

Het gehele proces is begeleid vanuit de stuurcommissie, bestaande uit:

 • prof. dr. ir. M. Haas, TU Delft CiTG en NIBE
 • ing. R.K. Leeuw, BZK/RGD
 • ir. P.J. van Luijk, BZK/WWI
 • W. Ploeg, Dienst Vastgoed Defensie (DVD)
 • prof. ir. J.M. Post, TU Eindhoven en XX architecten
 • ir. R. Warringa / ir. ing. F.J.M. Huffmeijer, PRC

Ik wil hen bedanken voor de visie van waaruit ze hebben gewerkt, waarbij ze telkens het doel van dit project - deze publicatie - voor ogen hebben gehouden.

Voor de toetsing van het inhoudelijke deel is een expertgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit:

 • prof. ir. H.A.J. Henket, Bierman Henket architecten (voorzitter)
 • ir. A.M.F. Crooijmans, Burgers Ergon
 • J.D. de Jong, TNO
 • prof. ir. N.A. Hendriks, TU Eindhoven en BDA Groep
 • dr. ir. M.H. Hermans, BZK/RGD
 • C.F.H. van Rijn, Hogeschool Utrecht en Asset Management Consultancy
 • H.J. Vekemans, Adviesbureau Vekemans en MADE Center
 • dr. R.H.J. van Wezel, Haagse Hogeschool

De experts hebben kritische noten aan het onderzoek toegevoegd en daarmee geholpen om deze fase tot een goed einde te brengen. Ik wil hen hartelijk danken voor deze kritische blik.

Het actualiseren van de levensduurdata zelf heeft in diverse rondes plaatsgevonden met een deel van de experts in wisselwerking met onderbouwde en veelal getoetste data aangeleverd door leveranciers via MRPI en NVTB. Op de verschillen in inzicht is hoor en wederhoor tussen vertegenwoordiging van de branche en de experts toegepast.

Als laatste fase is het eindresultaat goedgekeurd door de Technisch Inhoudelijke Commissie van SBK en geborgd in de Nationale Milieudatabase.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de leden van zowel de stuurcommissie als de expertgroep op persoonlijke titel deelnamen aan het tot stand komen van deze publicatie en dat het bedrijf of de organisatie waartoe zij behoren hiervoor niet kan worden aangesproken.

In de laatste fase is de publicatie gelezen en becommentarieerd door ir. D. Anink van W/E Adviseurs, J.G. Dame van BDA Geveladvies B.V., ing. C. Dirks van EGM Adviseurs, mevr. ing. J. Levels van Stichting MRPI, ing. M. van der Poel MBA van NVTB en ir. W. Verburg van Bouwmarketing.

Zonder financiers geen project, en daarom zeker een hartelijk dankwoord voor deze financiële steun aan:

 • Ministerie van BZK/WWI
 • Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
 • Ministerie van BZK/RGD
 • Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

En uiteindelijk natuurlijk aan het team binnen SBR dat eraan gewerkt heeft om het resultaat vorm te geven en neer te zetten.

SBR verwacht met deze publicatie de bouw een stap verder te helpen in het toepassen van levensduurdata en het onderkennen van de mogelijkheden daarvan.

ir. Cindy Vissering
projectmanager SBR