0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 Schema_s_Checklist_Bouwbesl...

publicatie: Checklist Bouwbesluit: deel B (editie 2016)

Voorwoord

Voorwoord

In 1995 bracht SBR voor het eerst een Checklist Bouwbesluit uit. Hiermee werd voldaan aan de behoefte vanuit de bouwsector om op systematische wijze overzicht te hebben op de Bouwbesluiteisen, bij het maken van een ontwerp voor een woning, woongebouw, kantoorgebouw of logiesgebouw of -verblijf. In de loop van de tijd zijn de checklists steeds geactualiseerd. Bovendien leende de structuur van de checklists zich goed voor raadpleging via het internet. Daarom heeft BRIS ze ook digitaal beschikbaar gemaakt via BRISwarenhuis. Na invoering van het Bouwbesluit 2012 besloten SBRCURnet en BRIS gezamenlijk om in elk geval de checklist voor woningen en woongebouwen aan te passen aan de nieuwe regels. Daarbij zijn ook meteen de verbouwregels meegenomen.

Het Bouwbesluit 2012 is een stuk complexer dan het Bouwbesluit 2003: het Besluit brandveilig gebruik (Gebruiksbesluit) en een aantal voorschriften uit de Modelbouwverordening zijn geïntegreerd. Ook is het Bouwbesluit aangepast aan de Europese regelgeving (o.a. de Eurocodes, Europese brand- en rookklassen, geluidwering). Het voordeel is dat alle technische bouwvoorschriften nu daadwerkelijk te vinden zijn in het Bouwbesluit, waar voorheen nog wel eens wat technische bouwvoorschriften op andere plaatsen waren opgenomen. Nadeel is dat het aantal voorschriften in het Bouwbesluit behoorlijk is uitgebreid. Dit is het duidelijkst in de toevoeging van hoofdstuk [6], dat specifieke installatievoorschriften geeft, en hoofdstuk [7], waarin voorschriften voor gebruik, beheer en sloop zijn opgenomen.

Sinds de invoering van Bouwbesluit 2012 zijn er alweer een behoorlijk aantal kleine en grotere wijzigingen doorgevoerd. De grotere wijzigingen hadden te maken met de aanscherping van de EPC, de verhoging van de minimaal vereiste isolatiewaarden van gebouwomhullingen en de deregulering van regels voor woningen voor studenten en voor woningen die worden gebouwd in particulier opdrachtgeverschap, bedoeld voor eigen bewoning. In deze herziene druk zijn alle wijzigingen verwerkt tot en met juli 2015.

Voor verbouw geeft het Bouwbesluit 2012 een universele methode om het te hanteren kwaliteitsniveau te kunnen bepalen bij de verschillende vormen van verbouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het geheel vernieuwen van een bouwwerk en het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Voor het vereiste kwaliteitsniveau is hiervoor het ‘rechtens verkregen niveau’ ingevoerd. De onzekerheid in het ontwerptraject over de vraag welke ontheffingen van het nieuwbouwniveau het bevoegd gezag wel of niet zou accepteren, is hiermee verleden tijd. Maar daarvoor in de plaats is het belangrijk om het rechtens verkregen niveau te kunnen bepalen. In algemene zin wordt via de uitleg over het rechtens verkregen niveau in de eerste hoofdstukken helder hoe dit bepaald kan worden.
Voor vele onderwerpen zijn voorschriften te vinden in de verschillende hoofdstukken en afdelingen van het Bouwbesluit. In deze Checklist Bouwbesluit, woningen en woongebouwen: VERBOUW, brengen we die systematisch bij elkaar. Zo ontstaat overzicht over het totaal aan voorschriften dat geldt voor een bepaald onderdeel. Vaak is de manier waarop de Bouwbesluiteisen zijn verwoord juridisch en complex, met verwijzingen naar andere artikelen. Om deze beter leesbaar en begrijpelijker te maken, zijn alle Bouwbesluitartikelen herschreven tot begrijpelijker taal. Waar mogelijk zijn verschillende artikelleden samengevoegd in een beschrijving. Op deze manier zijn de voorschriften sneller te begrijpen en te duiden. Het blijft echter complex door de vele nuances, voorwaarden en voorbehouden die in de voorschriften zijn opgenomen. In de publicatie is ervoor gekozen om toch zo dicht mogelijk bij de wetsteksten te blijven zodat we een volledig overzicht kunnen bieden.

Bij verbouw mag vaak aan een lager kwaliteitsniveau worden voldaan dan is vastgelegd in de nieuwbouwvoorschriften. Dit is vastgelegd in de zogenaamde verbouwartikelen in het Bouwbesluit. In het verbouwartikel staat precies omschreven aan welk kwaliteitsniveau voldaan moet worden voor een bepaald gebouwaspect en verwijst daarbij naar andere artikelen. Het verbouwartikel bevat meestal geen bouwtechnische voorschriften, maar bepaalt het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau bij verbouw. De verbouwartikelen beginnen altijd met het woord verbouw en zijn met een cursieve kop aangegeven in de eisenkaarten. De bouwtechnische voorschriften die van toepassing zijn bij verbouw zijn opgenomen in de eisenkaarten.

Wij vertrouwen erop dat deze Checklist Bouwbesluit, woningen en woongebouwen: VERBOUW, een praktisch handvat biedt aan u, als betrokkene bij ontwerp, uitvoering, plantoetsing of beheer, zodat u vat krijgt op de vele technische bouwvoorschriften die gelden voor de bouw en verbouw van gebouwen.

SBRCURnet, oktober 2015
Ir. Aldo de Jong
Kennisadviseur bouwtechniek, brandveiligheid en bouwregelgeving.