0

publicatie: Conceptueel bouwen

Voorwoord

Voorwoord

Begin 2005 verscheen Innovatie in de bouw, de eerste publicatie van BouwBeter. De ondertitel – De noodzaak van nieuwe strategieën – gaf wat scherper aan waar het in die uitgave om draaide. Die noodzaak is ingegeven door de toenemende complexiteit van de samenleving in het algemeen en de bouwindustrie in het bijzonder. Beheersing van het bouwproces, mét behoud van voldoende maatwerk en tegen een betaalbare prijs, is lang niet iedereen meer gegeven. Nieuwe strategieën kunnen de sector weer wat houvast geven, of anders wel de zo gewenste innovatiekracht.

In Innovatie in de bouw stonden de drie belangrijkste aanbodstrategieën al beschreven: traditioneel bouwen met 100 procent maatwerk; industrieel bouwen, gebaseerd op kant-en-klare oplossingen; en iets daartussenin, met resultaatplicht als meest in het oog springende kenmerk. Deze derde strategie heeft sindsdien naam gemaakt onder de noemer Conceptueel Bouwen.

Elke aanbodstrategie is vatbaar voor vernieuwingen en verbeteringen. Aan traditioneel bouwen worden belangwekkende ontwikkelingen gekoppeld, zoals integratie van ontwerp en uitvoering, risicomanagement, algemene protocollen en coderingsstelsels. Ook bij industrieel bouwen is men zich steeds meer bewust van de ingebakken beperkingen. Gebruikers van beide strategieën zoeken naar manieren om de groeiende complexiteit beheersbaar te maken, nieuwe kansen niet te missen en beperkingen het hoofd te bieden.

Conceptueel Bouwen, dat de complexiteit aanpakt mét behoud van maatwerk, is de jongste van de drie basisstrategieën. Om die reden is de kennis hieromtrent nog beperkt. Deze publicatie wil daar verandering in brengen, vooral omdat de verwachtingen van deze alternatieve strategie behoorlijk hoog zijn.

Voor veel lezers zal deze publicatie een eerste kennismaking zijn met het nieuwe fenomeen Conceptueel Bouwen. Daarom is gekozen voor een algemene en laagdrempelige aanpak. In de nabije toekomst zijn publicaties te verwachten die het onderwerp meer in detail behandelen.

Deze eerste kennismaking met Conceptueel Bouwen is een initiatief van de Innovatieacademie, een van de werkgroepen binnen BouwBeter. Vrijwel alle deelnemers in BouwBeter hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het onderzoek dat de basis vormde voor deze uitgave.

Het onderzoek is verricht door ir. Pieter Huijbregts van Coficient BV, de auteur van deze publicatie.

Ir. Stan Vermeulen
Voorzitter Innovatieacademie BouwBeter
Directeur Centrum voor Bouwproces & Innovatie (CBPI)