0

publicatie: Constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen

1 Inleiding

1 Inleiding

Goed ontworpen en uitgevoerde spouwmuren zijn onder normale omstandigheden voldoende veilig gedurende hun beoogde levensduur. Wel wordt de constructie in de loop der tijd langzaam aangetast door klimatologische invloeden, zoals regen, wind en periodes van vorst. Op termijn kan hierdoor de constructieve veiligheid in het geding komen. Daarbij is niet altijd sprake van visueel waarneembare waarschuwingen, wat kan resulteren in onveilige situaties.

De constructieve veiligheid van spouwmuurconstructies kan worden geanalyseerd door middel van inspecties en worden verbeterd door middel van reparaties. Het uitvoeren van inspecties en de bijbehorende herstelwerkzaamheden is weliswaar een kostbare aangelegenheid, maar is van groot belang om onveilige spouwmuren tijdig te signaleren. Om de inspecties optimaal te plannen en uniform uit te voeren is er vraag naar een protocol.

Het protocol is ontwikkeld op basis van een risicoanalyse en is bedoeld om uitgevoerd te worden door personen met voldoende deskundigheid met betrekking tot het inspecteren van spouwmuren. Deze rapportage beschrijft de analyse en de ontwikkeling van dit protocol.
Hoewel dit rapport niet ingaat op het belang van zorgvuldige bewonerscommunicatie, wordt u erop gewezen dat een onderzoek naar de constructieve veiligheid voor bewoners veelal niet onopgemerkt blijft. Een onderzoek naar de constructieve veiligheid kan bij bewoners een gevoel van onveiligheid oproepen. De rust bewaren tijdens een onderzoeksperiode vraagt aandacht. Het is daarom raadzaam om bij een dergelijk project een communicatiespecialist te betrekken voor de bewonerscommunicatie en het opvangen van eventuele vragen van de media.

In hoofdstuk 2 wordt enige algemene informatie over het project gegeven, opgesplitst in de afbakening van het project, een overzicht van de gebruikte terminologie en het stroomschema dat ten grondslag ligt aan het protocol. In hoofdstuk 3 wordt een inleiding gegeven in het veiligheidsdenken en wordt het raamwerk van de risicoanalysemethode gepresenteerd, inclusief een eerste invulling daarvan, wat de basis vormt voor de volgende hoofdstukken. De ter beschikking gestelde samenvattingen van inspectierapporten worden beschreven en geanalyseerd in hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven op welke wijze een selectie gemaakt dient te worden van de te inspecteren spouwmuren van een relatief grote hoeveelheid gebouwen. Dit aspect is het eerste deel van het protocol. Het is bestemd voor organisaties met meerdere gebouwen met spouwmuren in beheer. Het geeft een methode om aan de hand van generieke gebouwinformatie, te komen tot een prioriteringsvolgorde voor de te onderzoeken spouwmuren.

Voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een bepaalde spouwmuur is het noodzakelijk om een onderzoek aan die betreffende spouwmuur uit te voeren. In hoofdstuk 6 wordt beschouwd op welke wijze er geïnspecteerd en gerapporteerd dient te worden. Dit onderdeel, deel 2 van het protocol, geeft aan op welke wijze een dergelijk onderzoek uitgevoerd moet worden. Uitgangspunt daarbij is dat een onderzoeker beschikt over voldoende deskundigheid met betrekking tot het onderzoeken van spouwmuren.
In hoofdstuk 7 wordt de gehanteerde veiligheidsfilosofie voor de constructieve beoordeling uiteengezet, waarna in hoofdstuk 8 de huidige rekenregels worden gepresenteerd om de constructieve veiligheid te beoordelen. Met de inspectiegegevens wordt in hoofdstuk 8 uitgelegd hoe de constructieve veiligheid van het buitenspouwblad van spouwmuurconstructies kan worden beoordeeld. Dit is het derde deel van het protocol.
Voor een dergelijke constructieve berekening zijn de rekenregels uit de NPR vermeld als best practice. Indien een gevelconstructie niet voldoet aan de eisen in deze NPR is dit slechts een eerste waarschuwing; via een nadere constructieve beoordeling dient nagegaan te worden of de gevel afgekeurd moet worden. De ontwikkeling van meer gedetailleerde rekenmethoden valt echter buiten het doel van deze rapportage. Als uit de constructieve beoordeling volgt dat de veiligheid van een spouwmuur onvoldoende is, dienen er herstelmaatregelen getroffen te worden.

In hoofdstuk 9 worden mogelijke renovatiewerkzaamheden op hoofdlijnen beschreven. Dit is het onderwerp van deel 4 van het protocol, en geeft de randvoorwaarden waaraan dergelijke herstelmaatregelen dienen te voldoen.

Hoofdstuk 10 geeft de referenties.

Het uiteindelijke protocol is als bijlagen A en B opgenomen in deze rapportage. Referenties zijn opgenomen als bijlage C.