0

publicatie: Constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen

Voorwoord

Voorwoord

De constructieve veiligheid van gevels is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 op de agenda gezet. Als vervolg hierop verrichtte VROM-Inspectie nader onderzoek naar een aantal calamiteiten inzake vallende gevels. Beide initiatieven vormden voor SBR aanleiding een project te starten over de veiligheid van gevels. Dit project is in 2011 afgerond met de uitgave van het SBR handboek Constructieve Veiligheid van Gevels.

Het handboek Constructieve Veiligheid van Gevels besteedt onder andere aandacht aan gemetselde gevels. Medio 2011 bleek voor dit hoofdstuk een uitwerking voor eigenaren van (woon)gebouwen met metselwerkbuitenspouwbladen wenselijk; met name met betrekking tot de uitvoering van de inspectie, het beoordelen en herstel van deze buitenspouwbladen. Dit was voor SBR aanleiding om een project hierover te ontwikkelen. Dankzij de financiële bijdragen van Aedes, Knauf Insulation, Mooiland- Vitales, Rendon Advies BV, Woonzorg Nederland en Ymere heeft SBR dit project kunnen uitvoeren.

Bij de uitvoering van dit project is gebruikgemaakt van de samenvattingen van rapportages van ongeveer 140 uitgevoerde inspecties. De meeste hiervan zijn door VROMInspectie ter beschikking gesteld. Hiernaast hebben de commissieleden enkele rapportages van inspecties ingebracht. Dankzij deze rapportages was het mogelijk om een praktisch protocol te ontwikkelen.

De rapporteurs van deze publicatie zijn de heer ir. H. Borsje, mevrouw ir. J.N. Huibregtse en de heer dr. ir. R.D.J.M. Steenbergen, allen werkzaam bij TNO. Ze zijn bijgestaan door de begeleidingscommissie. Deze bestond naast de rapporteurs uit:

M. Balk, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
J.G. Dame, BDA Geveladvies
M. Georgius, Aedes
J. Grobet, Knauf Insulation
M. Klaver, Mooiland Vitalis
M. Labeur, Gemeente Den Haag
R. Helder, Ymere
P. Nuiten, Rendon Advies BV
A. Van Rooijen, Aedes/Woonpartners Midden-Holland
I. Vestering, Woonzorg Nederland
W.A.P. de Vos , Adviesbureau ir. J.G. Hageman
G. Westenbroek, Stichting Stapelbouw
W. Verburg, SBR (projectmanager & voorzitter)

Voor het goed kunnen functioneren van het beschreven protocol is het wenselijk dat dit ook door de lokale bouwen woningtoezichten wordt onderschreven. Om hiervoor een basis te bieden hebben leden van COBc van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht kennis genomen van het laatste concept. Dit heeft geleid tot een aantal opmerkingen en aanvullingen die in deze publicatie zijn opgenomen.

De begeleidingscommissie is zich ervan bewust dat dit protocol geen antwoord kan geven op alle vragen over de constructieve veiligheid van metselwerkbuitenspouwbladen. Inzichten over belasting op gemetselde buitenspouwbladen en kennis van het materiaalgedrag en constructiegedrag zijn nog steeds in ontwikkeling. Het protocol is gebaseerd op de beschikbare kennis anno 2012. Partijen die op basis hiervan handelen, maken duidelijk dat ze professioneel opereren. Dit is winst voor opdrachtgevers, de metselwerkbranche en de toezichthoudende instanties en verhoogt de veiligheid van burgers in het publieke domein.

Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van de medewerkers van SBR. Namens SBR bedank ik allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit werk.

Wim Verburg
Projectmanager voor SBR