0

publicatie: Rapport 2007-1 Construeren met glas

Voorwoord

Voorwoord

Op initiatief van het Kenniscentrum Glas (KCG) en CUR Bouw & Infra is eind 2005 CUR/KCG-onderzoekcommissie C156 "Constructief Glas" in het leven geroepen. De primaire taak van deze commissie is het opstellen van een samenhangende reeks documenten voor ontwerpondersteuning op het gebied van constructief glas. De commissie bestaat uit deskundigen met kennis en ervaring op het gebied van het construeren met glas, en vormt een representatieve weergave van de betrokken partijen in de glasketen.

Als doelstelling voor de korte termijn is het uitvoeren van een nulmeting geformuleerd. Hiertoe is subcommissie C 156-1 "Nulmeting" ingesteld die bestond uit de volgende personen:

  • prof. ir. R. Nijsse (voorzitter) ABT / Universiteit Gent
  • ir. M.F.A. Derkink (secretaris) O & O Civieltechnisch Advies
  • ir. F.P. Bos TU Delft
  • ir. P.C. Louter TU Delft
  • R. Ottens Saint-Gobain Glass
  • R. van der Stel IBS Consultants

Deze subcommissie heeft onderzocht:

  • wat de 'state of the art' is op het gebied van materiaal, componenten, verbindingen e.d.;
  • wat al onderzocht is en wat nog onderzocht moet worden;
  • waarover wel of geen consensus is tussen partijen.

Het resultaat van deze nulmeting is het voorliggende rapport. Bij het onderzoek is de focus gericht op de volgende aandachtspunten:

1.1. Veiligheidsconcepten
1.2. Tijdsafhankelijke sterkte
1.3. Impactbelasting
1.4. Beloopbare glazen daken en vloeren
2.1. Puntvormige verbindingen
2.2. Gelijmde verbindingen
3. Gebogen glas
4. Brandveiligheid

Per aandachtspunt zijn conclusies getrokken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformuleerd.

Op basis van deze nulmeting kan een eerste aanzet gemaakt worden voor de ontwikkeling van een samenhangende reeks documenten voor ontwerpondersteuning. Het is de bedoeling dat vanaf 2007 t/m 2010 elk jaar twee aandachtspunten zullen worden opgepakt met als doel hierover consensus te bereiken. Eind 2008 zullen de eerste ontwerpondersteunende documenten volgens planning gereed zijn, die handelen over 'veiligheidsconcepten' en 'beloopbare glazen daken en vloeren'.

Dit rapport is opgesteld door subcommissie C156-1 "Nulmeting" en goedgekeurd door CUR/KCG-onderzoekcommissie C156 "Constructief Glas".
Bij het verschijnen van deze publicatie was deze CUR/KCG-commissie als volgt samengesteld:

prof. ir. F. van Herwijnen, voorzitter ABT / TU Eindhoven
ir. M.F.A. Derkink, secretaris O&O Civieltechnisch Advies
J. Drissen Oskomera
prof. dr. ir. M. Eekhout Octatube / TU Delft
W. Hoogendoorn SI-X
H. van Laarhoven Henket & Partners
prof. ir. R. Nijsse ABT / Universiteit Gent
R. Ottens Saint-Gobain Glass
ir. O.T.H. van Panhuys VMRG / Kennis Centrum Gevelbouw
prof. dr. ir. J. Rots TU Delft
R. de Ruijter Glaverbel
ir. K. Schoustra BRS
R. van der Stel IBS Consultants
ir. H.P.J. Vereijken CUR Bouw & Infra
Th. van der Zwaan Kenniscentrum Glas
ir. J.M.H.J. Smit, coördinator CUR Bouw & Infra

Auteurs

Hoofdstuk 2
Ir. F.P. Bos
Prof. ir. R. Nijsse

Hoofdstuk 3
ir. P.C. Louter
R. Ottens

Hoofdstuk 4
Ing. R. van der Stel
Ir. F.P. Bos

Hoofdstuk 5
Ir. F.P. Bos
Ing. R. van der Stel

Hoofdstuk 6
Ir. P.C. Louter
Prof. ir. R. Nijsse

Hoofdstuk 7
ir. P.C. Louter
prof. ir. R. Nijsse

Hoofdstuk 8
Ir. F.P. Bos
Prof. ir. R. Nijsse

Hoofdstuk 9
Ir. M.F.A. Derkink
Ir. F.P. Bos

CUR Bouw & Infra spreekt haar dank uit aan de leden van de commissie. De leden hebben met veel inzet en enthousiasme samengewerkt aan de realisatie van deze publicatie.

Gouda, januari 2007
Het bestuur van CURNET