0

publicatie: Rapport 162 Construeren met grond

Voorwoord

Voorwoord

Bouwen op slappe grond behoort in Nederland al sinds eeuwen tot de dagelijkse praktijk. Er bestaat dan ook veel ervaringskennis over het gedrag van weinig draagkrachtige, sterk samendrukbare grondsoorten. Daarnaast is de laatste jaren veel fundamenteel onderzoek uitgevoerd door de Rijkswaterstaat, de TU Delft en de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.
Vanuit de civieltechnische ontwerp- en uitvoeringssector bestaat behoefte aan een bundeling van alle kennis, die praktisch toepasbaar is. Ten behoeve hiervan heeft Rijkswaterstaat, dienst Weg- en Waterbouwkunde aan CUR verzocht een handboek samen te stellcn en uit te geven. In 1988 is CUR-onderzoekcommissie C 68 "Grondconstructies op sterk samendrukbare ondergrond" ingesteld, die tot taak had de kennis voor dit handboek te bundelen en vast te leggen. Het gaat om de invloeden die allerlei soorten ophogingen, maar ook ontgravingen hebben op het deformatiegedrag van de ondergrond, die bestaat uit weinig draagkrachtige en sterk samendrukbare grondsoorten. Hierbij zijn niet alleen de zuiver geotechnische ontwerpaspecten behandeld, maar ook uitvoering en beheer, alsmede de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.
Bij de samenstelling van dit handboek was de structuur van de onderzoekcommissie als volgt:
Onderzoekcommissie C 68 "Grondconstructies op sterk samendrukbare ondergrond"
- werkgroep 1 "Ontwerpmethodieken en rekenmodellen"
- werkgroep 2 "Alternatieve constructiemethoden"
- werkgroep 3 "Grondonderzoek"
- werkgroep 4 "Handboek"
- werkgroep 5 "Technische regelgeving"
De samenstelling van de commissie is aangegeven op de volgende pagina.

De redactie van het handboek is verzorgd door ir. P. Lubking en ir. M.A. Van. Het gehele handboek is op taalgebruik beoordeeld door de heer L. van Bruggen. Het tekenwerk is verzorgd door de heer E.C.C. Loos.

De CUR spreekt haar dank uit aan de instanties die door hun financiele bijdragen het totale onderzoek mogelijk hebben gemaakt.

Tot slot dankt de CUR alle leden van de commissie en de werkgroepen die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit handboek.

november 1992 Het bestuur van de CUR

Voorwoord bij de tweede druk
Deze herdruk, die nu reeds nodig bleek te zijn, is op een aantal kleine wijzigingen en aanvullingen na, gelijk aan de vorige druk. Gouda, april 1993

Samenstelling

Samenstelling

Onderzoekcommissie
ir. H.W. Tennaten, voorzitter ing. R.J. Termaat
ing. A. Jonker, secretaris en coordinator ir. W. Voskamp
ir. G.W. Beetstra ir. J.J.M. van der Vring
ir. K.F. Brons prof. ir. A.F. van Weele
ir. G.J. Flórián ir. P. Lubking, rapporteur
ir. W.G.B. te Kamp ir. M.A. Van, rapporteur
ir. J. van der Kolff prof. dr. ir. J.F. Agema, mentor

Werkgroep 1 "Ontwerpmethodieken en rekenmodellen"
ing. R.J. Termaat, voorzitter ir. W.A. de Haan
ir. J.P. Oostveen, secretaris ir. H.L. Jansen
ir. J.J. van Bijsterveld ir. L.P.M. Linssen
ir. J.R. Deutekom ir. P. Risseeuw

Werkgroep 2 "Alternatieve constructiemethoden 11''
ir. K.F. Brons, voorzitter ing. A. Mesuere
ing. R.K.M. Holtus, secretaris ing. W.A. Nohl
ir. A. Boogert ing. A. van Rossum
ir. M.R. van der Doef ir. M.A. Viergever
ing. J.C.M.C. Heijs

Werkgroep 3 "Grondonderzoek"
ir. G.W. Beetstra, voorzitter ir. G.J. Flórián
drs. T.F.M. de Ruyter, secretaris ir. T. Kooistra
ing. J.G. Bastiaans ir. B. van Leeuwen
ing. T.J.H.E. Collignon

Werkgroep 4 "Handboek"
ir. G.J. Flórián voorzitter ir. H.L. Jansen
ir. M.A. Van, secretaris en rapporteur ir. H.M.A. Pachen
ir. A. Boogert ir. J. Schaart
ir. H.R.E. Dekker ing. B.F. Vonk
ir. A.E. van Dommelen ir. P. Lubking, rapporteur

Werkgroep 5 'Technische regelgeving"
ir. J. van der Kolff, voorzitter ing. A. de Jong
ing. M. Bergsma, secretaris ir. A. Oosterbroek
ir. J.A. van Herpen ir. J. Schaart
ing. C. Hess ing. J.M. van Westen

Tussen 1988 en 1992 hebben ook de volgende personen deel uitgemaakt van de onderzoekcommissie of van een van de werkgroepen: drs.ir. H.W. van der Burg, ing. N.G. Cortlever, lK. van Eijk, ing. PJ. Eversdijk, ing. A.P. de Lange, ir. J.G. van Leeuwen, A.S. Pycroft B.SC., ir. M.P. Quaak, ir. H.P. Ritt, ir. lW. Sip, ing. A. Tinnemans, ir. WJ. Vlasblom en ir. W. de Wijs.

FINANCIELE BIJDRAGEN

FINANCIELE BIJDRAGEN

Voor het onderzoek van de commissie werden financiele bijdragen ontvangen van:

- Adviesbureau voor Grondmechanica J. Mos
- Akzo Industrial Systems bv
- DHV Milieu en Infrastructuur B.V.
- Fugro B.V.
- Geotechnics Holland B.V.
- Grondmechanica Delft
- Heidemij Adviesbureau B.V.
- IGF Utrecht B.V.
- Grontmij nv
- Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
- Intron B.V.
- Ministerie van Economische Zaken
- Nederhorst Grondtechniek b.v.
- Nederlandse Spoorwegen N.V.
- Rijkswaterstaat, dienst Weg- en Waterbouwkunde
- TAUW Infra Consult B.V.
- Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs.