0

publicatie: Dierplagen in en om gebouwen

1 Inleiding

1 Inleiding

Dit cahier geeft inzicht wat de aanwezigheid van plaagdieren binnen een instelling/gebouw betekent en wat hier aan gedaan kan worden. Plaagdieren zijn meestal niet gewenst, maar toch wordt er vaak te weinig aandacht aan geschonken. Pas als men last heeft, wordt er actie ondernomen tot bestrijding. Om dat voor te zijn geven we u inzicht in de materie van de natuur die dicht bij ons staat: de natuur in onze naaste omgeving. We willen een gezonde, natuurlijke en groene omgeving. Maar we worden liever niet geconfronteerd met schades en ziekten veroorzaakt door plaagdieren. Daarom is een juiste keuze om verantwoord om te gaan met plaagdieren en inzicht in de dieren en hun leefwijze essentieel. Zo kunnen plaagdieren veelal preventief worden geweerd, in plaats van ze te bestrijden met chemische middelen. "Voorkomen is beter dan genezen".

1.1 Wat zijn dierplagen?

Met de omschrijving van de term dierplaagbestrijding is het begrip dierplagen nog niet verklaard. Het zal van vele omstandigheden afhangen welke diersoorten men tot de categorie plaagdieren zal rekenen. In zijn algemeenheid kan men met de volgende definitie omschrijven:
"Onder plaagdieren wordt verstaan alle diersoorten die het milieu, dan wel de gezondheid of veiligheid van de mens en zijn huisdieren direct of indirect bedreigen en tevens alle diersoorten, die schadelijk zijn voor de mens, zijn huisdieren en zijn goederen en alle diersoorten, die in grote aantallen voorkomen en hinder veroorzaken".

De belangrijkste motieven om een dier een plaagdier te noemen zijn de volksgezondheid, overlast en (economische) schade.

1.2 Overlast

De overlast ten gevolge van een dier wordt subjectief ervaren. Iedereen reageert verschillend op dieren. Geluiden, beweging, bevuilingen en associaties die daar aan gekoppeld worden kunnen leiden tot psychische en/of tot lichamelijke klachten. Dit kan variëren van slapeloze nachten, jeuk, kriebel, maar ook tot angsten en fobieën voor bepaalde diersoorten of diergroepen.

1.3 Noodzaak

Anderzijds zijn er in specifieke gebouwen zoals industrie en zorginstellingen strenge eisen ten aanzien van dieren in en om gebouwen. In sectoren waar met levensmiddelen wordt gewerkt of in steriele ruimten binnen zorginstellingen, zijn plaagdieren niet gewenst en vaak helemaal niet getolereerd. Eén exemplaar kan soms al leiden dat een ruimte tijdelijk wordt gesloten. Voor de sectoren met levensmiddelen gelden speciale hygiënecodes en richtlijnen, zoals HACCP richtlijnen. Hierin staan hygiëne regels waarin vermeld is dat een plaagdierbestrijding noodzakelijk is. Hoe de bestrijding uitgevoerd moet worden, staat niet altijd even goed beschreven.

1.4 Gezonde gebouwen

Als we spreken over gezonde gebouwen, denkt men meestal gelijk aan klimaatbeheersing, duurzame en gezonde keuze van materialen, luchtfilters, productie en welzijn verhogende factoren en dergelijke. Een gezond gebouw is ook vrij van plaagdieren. Hiervoor is gesproken over de noodzaak waarom plaagdieren preventief geweerd moeten worden en welke vormen van overlast deze met zich mee kunnen brengen. Daarom is het van belang om plagen te voorkomen. Om daarmee een gebouw gezond te maken en gezond te houden. Dit sluit aan bij het Praktijkboek Gezonde Gebouwen. Naast het beheer en onderhoud van gebouwen is een rol weggelegd voor bouwkundigen en (installatie)technici. In dit cahier wordt verderop beschreven waarom.