0

publicatie: Duurzame energie in nieuwbouw utiliteitsgebouwen

Voorwoord

Voorwoord

In 2002 heeft SBR naar aanleiding van vragen uit de markt een handreiking uitgegeven die opdrachtgevers en projectteams helpt bij het ontwikkelen en ontwerpen van innovatieve en duurzame utiliteitsgebouwen.
In aanvulling hierop is deze publicatie opgesteld die duidelijk maakt hoe ambities op het terrein van energie, gezondheid en milieu vertaald kunnen worden in de toepassing van technieken die gebaseerd zijn op de toepassing van duurzame energie.

De opdrachtgever speelt een belangrijke rol bij het toepassen van duurzame-energietechnieken. Het is immers de opdrachtgever die een ambitie of een doelstelling kan formuleren, maar niet altijd een beeld heeft bij de consequenties van die ambitie.
Een ontwerpteam dat de opdracht of het doel heeft duurzame energie in een nieuwbouwproject toe te passen, moet zich al in een vroeg stadium van het ontwerp beraden op de techniek die het wil toepassen. Ook moet het zich bewust zijn van de wisselwerking die er is met het ontwerp van het gebouw en de installaties.

Deze brochure geeft de opdrachtgever een indruk van de mogelijkheden om voor een bepaald gebouwtype een duurzame ambitie te bereiken en van de voorwaarden die hij kan scheppen om tot daadwerkelijke invulling van die ambitie te komen. Deze brochure biedt een ontwerpteam informatie die het in de eerste ontwerpfasen nodig heeft en geeft zowel energetische als niet-energetische randvoorwaarden en aandachtspunten.

In deze brochure komen de volgende technieken aan de orde:

  1. zonnewarmte (actieve thermische zonne-energie);
  2. zonnestroom (fotovoltaïsche zonne-energie);
  3. passieve zonne-energie;
  4. windenergie op het gebouw;
  5. warmtepomp;
  6. energieopslag in de bodem, energie van de bodem.
Doelstelling duurzame energie

De rijksoverheid heeft de doelstelling geformuleerd om in 2010 10% van het energiegebruik duurzaam op te wekken; daarbij wordt een beroep gedaan op alle sectoren, ook de nieuwbouw.
Gemeenten die voor hun klimaatbeleid gebruikmaken van een zogenaamde prestatiekaart omschrijven daarin een doelstelling voor gemeentelijke nieuwe utiliteitsgebouwen die varieert van 15 tot 40% duurzame opwekking, afhankelijk van hun ambitieniveau. Bij het verlenen van de milieuvergunning zullen zij zeker op die ambities wijzen. En als laatste, maar niet als minst belangrijke: ook opdrachtgevers kunnen in hun milieubeleid een ambitie ten aanzien van duurzame energie opnemen.

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep bestaande uit:
ir. A. van Aarsen, AA-advies
G.W.O. Boissevain, DGW&T Centrale directie
ir. C.M.J. Keijzer, Novem
ir. A.C. van der Linden, AaCee, voorzitter
ir. G.H. ten Bolscher, DWA Installatie- en energieadvies, corapporteur
ir. E. Sonnemans, EBM-consult, rapporteur
ir. J.J. Vinderling, SBR, projectmanager