0

publicatie: Functioneel specificeren in de bouw

Woord vooraf

Woord vooraf

In de negentiger jaren zijn door SBR, in samenwerking met onder andere de Rijksgebouwendienst, diverse projecten uitgevoerd met als onderwerp het prestatiebeginsel. Het prestatiebeginsel werd gezien als een belangrijk uitgangspunt om ontwerp en uitvoering op elkaar af te stemmen en om ruimte te scheppen voor een vernieuwende en efficiënte uitvoering van bouwprojecten. Tegelijkertijd kon door de opdrachtgever daarmee een optimale prijs/kwaliteitverhouding geleverd worden. Het prestatiebeginsel was ook een uitstekend uitgangspunt voor geïntegreerde contracten. Het bleek echter moeilijk in praktijk te brengen, waardoor het animo taande om op basis van dit beginsel aan het werk te gaan.

Inmiddels staat het prestatiebeginsel of functioneel specificeren weer volop in de belangstelling. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal zijn de verwachtingen hoog gespannen. In Nederland wordt dit aangewakkerd door de vernieuwingsdrang, die mede het gevolg is van de parlementaire enquête bouwnijverheid en de stimulans door de Regieraad Bouw. Een van de sleutels voor vernieuwing is het aanbestedingsbeleid. In opdracht van en in samenspraak met de Regieraad Bouw heeft prof. mr. C.E.C. Jansen, hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam de publicatie ‘Beter aanbesteden in de bouw; Regels bieden ruimte voor kwaliteit, efficiency en innovatie’ geschreven. Een commissie van praktijk- en juridische deskundigen van de Regieraad, onder leiding van prof. mr. M. Scheltema, ontwikkelt een ‘Leidraad aanbesteden’. Deze bevat instrumenten om aanbesteders te helpen bij het nemen van verstandige beslissingen bij de aanbesteding, zoals de toe te passen bouworganisatievormen en de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s. In dit verband kan functioneel specificeren één van de toe te passen instrumenten zijn.

Dit hernieuwd animo was voor SBR aanleiding om de stand van zaken op het gebied van functioneel specificeren in kaart te brengen. In deze publicatie zijn de inzichten uit binnen- en buitenland bij elkaar gebracht. SBR verwacht daarmee een bijdrage te leveren aan het scheppen van gunstige voorwaarden voor vernieuwing en verbetering.

De publicatie is geschreven door ir. Dik Spekkink van Spekkink C&R. De resultaten zijn getoetst door mensen uit de praktijk, namelijk mevrouw A. Zeegers, mevrouw M.H. Hermans en de heer K.I. Ang (Rijksgebouwendienst) en de heer J. van Netten (RWS). Ir. Krijn Smallenburg, projectmanager SBR, heeft dit project gecoördineerd.

Opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende partijen kunnen de prijs/prestatieverhouding verbeteren en innovatie bevorderen door het toepassen van ‘Functioneel specificeren in de bouw’. Opdrachtgevers en eindgebruikers worden beter bediend met deze publicatie, in combinatie met ‘Haal het beste uit de bouw’ (SBR-556, zie ook www.sbr.nl/aanbesteden), ‘Bouwen aan het PvE’ (SBR-258) en ‘Bouwstenen – Gids bij het maken van een programma van eisen’ (SBR-421).

Drs. ing. Jan T.H. Straatman
Adjunct-directeur SBR