0

publicatie: Geballaste dakbedekkingssystemen

Woord vooraf

Woord vooraf

In de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 6708 Bevestiging van Dakbedekkingen 1997 zijn regels gegeven voor de bepaling van de dikte van vormvaste en niet-vormvaste ballastlagen voor losliggende geballaste dakbedekkingssystemen. Deze rekenregels zijn gebaseerd op de normen NEN 6702 Belastingen en Vervormingen TGB 1990 en NEN 6707 Bevestiging van Dakbedekkingen. In NPR 6708 zijn, met name met het oog op geballaste daken, nog enkele aanvullende voorwaarden geformuleerd onder meer ten aanzien van het afwaaien van niet-vormvaste ballast.

Uit de dakenbranche zijn initiatieven gekomen om deze rekenregels nader te bestuderen en te inventariseren gezien de grote gevolgen die deze regels hebben voor de dagelijkse praktijk. SBR heeft hiervoor opdracht gegeven aan BDA Dakadvies B.V. Daarvoor is er een studiecommissie samengesteld bestaande uit de volgende personen:

ing. A.W.A. van den Engel, co-rapporteur Vebidak
ing. C.W. van der Meijden, rapporteur BDA Dakadvies B.V.
P. Schurink SBR
ir. P.C. van Staalduine TNO Bouw

Voor deze studie is een inventarisatie uitgevoerd naar het gedrag van geballaste daken in de praktijk. Uit deze inventarisatie komt naar voren dat geballaste daken die de stormen van januari en februari 1990 hebben meegemaakt, deze in het algemeen zeer goed hebben doorstaan. Al deze daken zijn ontworpen vóór het in werking treden van het Bouwbesluit, in oktober 1992, en zelfs vóór 1990. Voorts blijkt uit berekeningen bij deze inventarisatie dat indien deze daken volgens de huidige eisen en rekenregels zouden worden ontworpen, deze veel grotere ballastdikten zouden moeten hebben. Deze bevindingen zijn aanleiding geweest na te gaan op welke wijze de regels in NEN 6707 en NPR 6708 kunnen worden genuanceerd, teneinde een betere aansluiting te vinden bij het gunstiger gedrag van geballaste dakbedekkingen in de praktijk. Een tweede aanleiding voor de studie zijn de milieu-aspecten van geballaste daken. Losliggende en geballaste dakbedekkingssystemen zijn bij sloop eenvoudig te scheiden vanaf de ondergrond en verdienen om die reden dan ook een voorkeur. Als uit de rekenregels echter zou blijken dat zware ballastlagen noodzakelijk zijn, heeft dit weer een negatieve invloed op de milieu-aspecten. Dit heeft zowel een relatie met de te verbruiken grondstof, met het transport en ook met het verzwaren van de bouwkundige constructies.

De handleiding is gebaseerd op gehouden praktijkonderzoek bij een twintigtal projecten. Besloten is de daaruit voortgekomen onderzoeksgegevens niet integraal in deze handleiding op te nemen. Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van dit onderzoek neem dan contact op met Stichting Bouwresearch, Rotterdam. Wij zenden u de informatie graag toe.