0

publicatie: Gewild wonen =gewild bouwen?

1 Inleiding

1 Inleiding

John Habraken
(De Dragers en de Mensen, 1961):
'We moeten niet trachten te voorspellen wat er gebeuren zal, maar moeten in de eerste plaats proberen voorzieningen te treffen voor hetgeen niet te voorzien is.'

De particuliere opdrachtgever krijgt steeds meer gezichten, van exclusieve opdrachtgever via consumentgericht bouwen tot collectief opdrachtgeverschap. De ontwikkelende bouwer moet zich omvormen van bouwer naar woondienstverlener. Een huis laten bouwen doet de klant één keer, wonen een mensenleven lang. Hier liggen nieuwe kansen, want in een verzadigde markt is het gemakkelijker de omzet te vergroten bij bestaande klanten dan via het verwerven van nieuwe. Dit vraagt, afhankelijk van het huidige bedrijf, in meer of minder mate om een cultuurverandering. Deze publicatie geeft daartoe de overwegingen.

Consumentgericht bouwen is tegenwoordig een veelgebruikt begrip. Het stemt de woningvrager hoopvol en wekt bij de bouwer argwaan. Er zijn veel woningvragers die relatief veel geld te besteden hebben en die willen kunnen kiezen. De overheid stimuleert eigenwoningbezit, persoonlijk opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen. We staan voor de overgang van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde woningmarkt. Ondertussen zijn er veel onzekerheden die het moment van die omslag moeilijk voorspelbaar maken. Er zijn te weinig goedkope koopwoningen voor starters. De overheid probeert 'scheefwoners' door te laten stromen naar duurdere huurwoningen. Hierdoor kan de vraag naar huurwoningen weer toenemen. Niet alleen ontwikkelaars, maar ook woningcorporaties moeten dingen naar de gunsten van hun klanten, letterlijk consumentgericht bouwen dus.
De aanbieder die rekening houdt met de wensen van deze consument en efficiënt kan bouwen, heeft een sterke concurrentiepositie. Die kan zich beperken tot de uitvoering: 'Wij bouwen alles wat er op tekening staat', maar kan ook het hele proces van initiatief tot gebouwbeheer bestrijken. Mensen willen tenslotte geen woning, ze willen wonen. Hiervoor zijn geen regels, toch moeten er keuzes worden gemaakt die inspelen op de behoefte aan consumentgericht bouwen. Keuzes, die omgeven zijn met veel onzekerheden. We moeten voorzieningen treffen voor wat we niet kunnen voorzien. Deze publicatie biedt hulp bij dit dilemma, door facetten van consumentgericht bouwen met elkaar in verband te brengen. De facetten bestrijken het hele scala van marketing tot en met de terugkoppeling van de ervaringen uit de nazorg. Een continue verbetering van deze cyclus biedt de bouwer souplesse: lean construction voor onbekende uitdagingen.
Deze publicatie sluit aan bij een andere publicatie die SBR recentelijk heeft uitgegeven: Consumentgericht bouwen: strategie & praktijk. In die publicatie worden zeven verschillende benaderingen van consumentgericht bouwen beschreven. De benaderingen verschillen in de mate waarin de consument invloed heeft op het bouw- en ontwerpproces. Deze verschillen komen uiteraard ook tot uitdrukking in de 'back office': de wijze waarop het proces is georganiseerd. Waar de publicatie die nu voor u ligt de facetten (lees: aandachtspunten) beschrijft, biedt Consumentgericht bouwen: strategie & praktijk vooral concrete handreikingen.

Een continue verbetering van deze cyclus biedt de bouwer souplesse, voor onbekende uitdagingen.

De aanwijzingen - verpakt in facetten - hoeven niet stapsgewijs te worden opgevolgd. Ze moeten worden gezien als een inspiratie tot verbetering, waaruit vrij gekozen kan worden.
De facetten zijn voor een belangrijk deel ontleend aan en geïllustreerd met voorbeelden van de Gewild Wonen-projecten in Almere.
De belangrijkste vragen van dit onderzoek zijn:

  • Wat is consumentgericht bouwen?
  • Waarom wil men dit?
  • Welke lessen vallen aan de hand van praktijkvoorbeelden te leren?

De belangrijkste facetten zijn:

  • Marketing door communicatie;
  • Helderheid in besluit- en prijsvorming;
  • Consumentenvertrouwen in het bouwen;
  • Het belang van after sales;
  • Terugkoppeling naar marketing;
  • Mogelijkheden van stedenbouw en regelgeving.

A: traditioneel
B: begeleid kopen
C: projectonafhankelijke afspraken
D: configuratie
E: flexibel bouwen en wonen
F: huizenwinkel
G: integrale aanpak