0

publicatie: Innovatie in de bouw

Voorwoord

Voorwoord

Innovatieve producten en diensten, organisatiestructuren en werkwijzen hebben gezorgd voor een indrukwekkende groei van talloze bedrijven en bedrijfstakken. Dit boek bewijst dat innovatie ook een sleutelrol kan spelen in de verdere ontwikkeling van de huisvestingssector.

Een groeiend aantal ondernemingen in de sector laat zien dat innovatief bouwen mogelijk is. Verspreid door het land ontwikkelen ze woningen en kantoren die voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiervoor introduceren ze niet alleen innovatieve producten, maar ook nieuwe diensten, innovatieve bouwmethoden en organisatievormen.

Innovatief bouwen is geen luxe maar een noodzaak. De sector moet de komende jaren nog honderdduizenden woningen, bruggen, kantoren en overheidsgebouwen ontwikkelen en bouwen. Maatschappelijke ontwikkelingen vereisen dat de sector ook anders bouwt, bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de gevolgen van de vergrijzing. En kritische klanten eisen dat de sector meer rekening houdt met hun wensen. Al deze eisen kunnen ingewilligd worden als de huisvestigingssector zich ontwikkelt tot een vraaggerichte, transparante en bovenal innovatieve bedrijfstak.

De overheid wil dit veranderings- en vernieuwingsproces actief steunen. De instelling van de Regieraad Bouw door de gezamenlijke bouwministeries mag gezien worden als een positieve impuls om dit proces te stimuleren. Maar ministers kunnen niet bouwen, dat is een taak voor de ondernemingen zelf.

Dit boek toont aan dat de sector haar eigen positie kritisch benadert. De beschreven investeringen van ondernemingen in innovatieve bouwmethoden en bouwprojecten zijn hoopgevend. Ze zijn een teken dat de sector de vitaliteit heeft om het benodigde veranderingsen vernieuwingsproces te leiden.

mr. Laurens Jan Brinkhorst
minister van Economische Zaken