0

publicatie: 198 Kerende constructies in gewapende grond

Voorwoord

Voorwoord

In de afgelopen jaren is in de GWW-sector een groeiende praktijk ontstaan van de toepassing van kerende constructies in gewapende grond met een steil talud (helling steiler dan 70°). Deze constructies hebben het voordeel van een gering ruimtebeslag. Daarnaast kunnen de varianten met flexibele bekleding vervormingen van het achterliggende grondmassief opnemen zonder dat schade aan de constructie ontstaat. Gezien het toenemende aantal toepassingen en uitvoeringen bleek er behoefte aan een handboek waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het ontwerp van dergelijke constructies, inclusief de verschillende berekeningsmethoden die de leveranciers hanteren.

CUR-commissie C 111 "Kerende constructies met gewapende grond" kreeg de opdracht om de beschikbare kennis te bundelen en de resultaten vast te leggen in een CUR-publicatie. Bij het verschijnen van dit handboek was de samenstelling van de commissie als volgt:

DR.IR. M.A. VAN, voorzitter GeoDelft
Ir. H.L. JANSEN, secretaris/rapporteur Fugro Ingenieursbureau
Ir. S. DEWAELE Egetra
L.J. OOSTLANDER NPC
Ir. J.M. ELIAS Colbond Geosynthetics
Ing. F. FERRAIOLO Maccaferri
Ir. M. VAN GROOTVELD RWS Bouwdienst
Ing. PJ.M.J. HEIJMANS Terre Armée
Ir. M.R. HEIJBROEK Gemeentewerken Rotterdam
lng. Th. HUYBREGTS Civiele Techniek Nederland
lng. J.H. DE JAGER Nautilus
Ir. E. MEISNER Ingenieursbureau Amsterdam
Ir. M. NODS Huesker Synthetic GmbH & Co.
FJ.G. VAN DE PUT T&F Handelsondememing
Ing. M.J. DEN UIL Holland Railconsult
Ing. R. STEENBRINK Grontmij Advies & Techniek
Ing. L.C. VENDRIK, corresp. lid HHS Amstel, Gooi en Vecht Dienst Waterbeheer Riolering, Afd. Waterkeringen
H.A.J.G. VAN DEN HEUVEL, corresp. lid MBI Beton
Ing. A. KREMER, corresp. lid NS Railinfrabeheer
Ir. J.P. OOSTVEEN, corresp. lid Technische Universiteit Delft
Ing. A. JONKER, coördinator CUR
Prof.dr.ir. E.W. BIJKER, mentor CUR

Gedurende de looptijd van de commissie zijn de volgende mutaties opgetreden:

  • ir. R.A. VAN DOORN opgevolgd door de heer L.J. OOSTLANDER
  • ing. A.A. VAN ROOY opgevolgd door de heer F.J.G. VAN DE PUT
Verder heeft de heer G.J.J. BEUKENHOLDT aan de commissie deelgenomen tot januari 2000.

Het handboek is opgesteld door ir. H.L. JANSEN (Fugro Ingenieursbureau B.V.).

Voor het onderzoek werden financiële bijdrage ontvangen van:
Rijkswaterstaat Bouwdienst Holland Railconsult
Visser en Smit Bouw Rook Krimpen
Imbema Denso Colbond Geosynthetics
Nautilus Terre Armée
Civiele Techniek Nederland Gemeentewerken Rotterdam
GeoDelft NPC
Samaco Bavro/Uconed
Egetra Huesker Synthetic GmbH & Co
Fugro Ingenieursbureau MBI Beton

De CUR spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie die met vel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit handboek.

september 2000 Het Bestuur van de CUR