0

publicatie: Kiezen voor KAPLA

Voorwoord

Voorwoord

Deze publicatie gaat over het kant en klaar plaatsen van kozijnen in nieuwbouwwoningen. Een nieuwe werkmethode, die belangrijke voordelen biedt. Doordat de kozijnen in een laat stadium worden aangebracht, is de kans op beschadiging en vandalisme aanmerkelijk kleiner. Ook de kans op fouten (faalkosten) is kleiner. Daarnaast zijn de kozijnen op een arbo-vriendelijke manier te monteren.
Belangrijk, want volgens de nieuwste eisen mogen twee medewerkers kozijnen nog maar tot een maximum gewicht van 50 kilogram met de hand monteren. De nieuwe werkwijze leidt overigens niet tot hogere kosten: de inkoopkosten en de montagekosten vallen niet hoger uit dan de kosten die gemoeid zijn met traditionele kozijnen.

De nieuwe werkwijze kwam tot stand op basis van een onderzoek dat eind 1996 werd gestart, onder projectleiding van TNO-Bouw. De stuurgroep van dit project bestond uit vertegenwoordigers van NVOB en VGBouw (thans BouwNed), NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten), AVM (Aannemers Vereniging Metselwerken), BNA (Bond van Nederlandse Architecten), Bouw- en Houtbond FNV en het ministerie van Economische Zaken. De realisatie van het SBR-onderzoek was mede mogelijk door de financiële steun van NVOB en NBvT.

Handleiding en technische informatie
De nieuwe werkwijze kreeg de naam KAPLA1. Deze afkorting staat voor: KAnt en klaar PLAatsen. In de laatste twee jaar van het onderzoek zijn pilotprojecten uitgevoerd om ervaring met KAPLA op te doen. In opdracht van SBR zijn de werkprocessen tijdens deze pilotprojecten onderzocht. De kennis die op die manier is verzameld, is gebundeld in twee publicaties: een handleiding en een publicatie met technische informatie. De publicaties kunnen het beste in combinatie worden gebruikt; ze vullen elkaar aan en verwijzen naar elkaar. In de eerste publicatie 'Kiezen voor KAPLA' worden KAPLA-kozijnen op tal van aspecten vergeleken met traditionele kozijnen. Zodat aannemers, opdrachtgevers en architecten die aan het begin staan van een nieuw project, een juiste keuze kunnen maken. De handleiding is daarnaast ook relevant voor timmerfabrikanten.
De publicatie met technische informatie 'Werken met KAPLA' beschrijft de concrete toepassing van KAPLA-kozijnen. De informatie in deze publicatie is gebaseerd op de kennis en ervaring die in 2001 beschikbaar was. Deze kennis is vooral gebaseerd op de toepassing van KAPLA-kozijnen in de woningbouw.

KAPLA is een geregistreerd handelsmerk en wordt aangeduid als KAPLA®. Alleen kozijnen die conform de KAPLA-systematiek zijn vervaardigd en gemonteerd, mogen met de naam KAPLA-kozijn worden aangeduid.

Leeswijzer
Deze handleiding is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 is algemene informatie over KAPLA-kozijnen opgenomen. Deze informatie is bestemd voor opdrachtgevers, architecten, aannemers en timmerfabrikanten die voor de keuze staan al dan niet KAPLA-kozijnen toe te passen. U treft in dit hoofdstuk beknopte informatie aan over de systematiek van de KAPLA-kozijnen, de belangrijkste onderdelen van het systeem en de wijze van montage. In het kort wordt ook ingegaan op de verschillen in werkwijze bij traditionele kozijnen en KAPLA-kozijnen. Hoofdstuk 2 biedt opdrachtgevers en architecten meer gedetailleerde informatie over het toepassen van KAPLA-kozijnen. De aspecten tijd en geld komen aan bod in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk treft u ook gedetailleerde vergelijkingen aan tussen traditionele kozijnen en KAPLA-kozijnen. In hoofdstuk 4 tot slot, kunt u lezen waar KAPLA-kozijnen zijn toegepast en hoe u aan meer informatie over KAPLA komt.

Samenstelling commissie
Op het moment van gereedkomen van deze publicatie was de begeleidingscommissie 'KAPLA-systematiek' als volgt samengesteld:

 • D. van der Kooij (lid)
  Bond van Nederlandse Architekten (BNA), Amsterdam
 • ir. J.C.A. de Kroon (lid)
  TNO-Bouw, Delft
 • Th. van der Maazen (lid)
  Bouwbedrijf van der Maazen bv, Lith
 • J. Middeldorp (lid)
  Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), Bussum
 • A.H.A.H. Sluijs (lid)
  Voorheen werkzaam bij Timmerfabriek Adriaan van Erk B.V, Bergambacht
 • ing. G.N. Ruysch (lid)
  Stichting Keuringsbureau Hout (SKH), Huizen
 • ir. E.W. van den Brink (rapporteur)
  SAOB B.V. Samenwerkende Adviseurs en Onderzoekers voor de Bouw, Ede
 • drs. ing. H.M. Nieman (rapporteur)
 • ing. P. Smits (onderzoeker)
  Adviesburo Nieman B.V.
  ingenieursbureau voor kwaliteitszorg en bouwfysica, Utrecht
 • ir. J.J. Rip (projectmanager)
  SBR, Rotterdam