0

publicatie: Kolomvoetplaatverbindingen

Voorwoord

Voorwoord

De wijze waarop kolomvoetplaatverbindingen ontworpen en berekend dienen te worden, is om verschillende redenen niet duidelijk voor veel constructeurs. Dit rapport is opgesteld met het doel de constructeur in zijn dagelijkse praktijk een hulpmiddel te bieden bij de berekening van kolomvoetplaatverbindingen. Hierin zijn voor de meest voorkomende situaties van eenvoudige kolomvoetplaatverbindingen rekenregels gegeven. Gekozen is voor een praktische aanpak waarbij de nadruk is gelegd op operationele rekenregels; uitgebreide theoretische beschouwingen zijn daarom vermeden. Waar nodig zijn theoretische achtergronden in een toelichting opgenomen.

De aanbevelingen zijn bedoeld voor voetplaatverbindingen, waarbij een stalen kolom is verbonden aan een betonconstructie. Uitgangspunt in dit rapport is het deel verbindingen van de Eurocode voor staalconstructies (NEN-EN 1993-1-8), waarbij voor het betongedeelte van de verbinding de relevante onderdelen zijn gehaald uit de Eurocode voor betonconstructies (NEN-EN 1992-1-1) en de Europese Technische Specificatie voor ankerbevestigingen (CEN/TS 1992-4-1). De laatstgenoemde kan worden beschouwd als een voornorm voor een toekomstig Eurocode deel. Bij diverse onderdelen hebben de opstellers keuzes moeten maken, omdat de regels in de Eurocodes niet consistent waren. Ook moesten keuzes worden gemaakt in die gevallen waar in de Eurocodes geen bepaling beschikbaar was of waar het nodig was om een grens te trekken tussen een eenvoudige en iets ingewikkeldere berekening.

De gebruiker dient de aanbevelingen in dit rapport zorgvuldig en kritisch toe te passen. Aanbevolen wordt om bij twijfel over de toepassing van een bepaalde regel de achterliggende normen te raadplegen. Bouwen met Staal en CUR Bouw & Infra stellen het op prijs om op de hoogte te worden gesteld van ervaringen en mogelijke onjuistheden, ter verbetering van een volgende uitgave.

Bij het verschijnen van dit rapport was CUR/BmS-commissie C 168-1 ‘Hybride verbindingen / Staal-beton’ als volgt samengesteld:

 prof.ir. F.S.K. Bijlaard, , voorzitter    TU-Delft CiTG  
 ir. B. Potjes, secretaris    Bouwen met Staal  
 E. Belder    IV-Bouw & Industrie  
 ir. J.A. Bunkers    Gemeente Rotterdam, dS+V  
 ir. J.W.A. Geel    Infra Consult + Engineering  
 ir. A. Heeman    Rijksgebouwendienst, B&S  
 prof.dr.ir. D.A. Hordijk rapporteur    Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V.  
 ir. J.M.H.J. Smit, coördinator    CUR Bouw & Infra  
 prof.ir. J.W.B. Stark, rapporteur    Maatschap Stark, TU-Delft CiTG  
 ir. A.J.M. Vos    EVR Anssems Staalconstructeurs  

Voor dit onderzoek werden financiële bijdragen ontvangen van de volgende organisaties:

  • Ballast Nedam Engineering
  • Bouwen met Staal
  • FCO GWW
  • Rijksgebouwendienst
  • Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
november  2009 CURNET / Bouwen met Staal