0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

publicatie: Kwaliteit in Balans normenboek 2016

Norm 1 Constructieve staat fundering en gevelmetselwerk

Norm 1 Constructieve staat fundering en gevelmetselwerk

Bepalingsmethoden: Visuele beoordeling fundering door gevel en vloeren.

Prestatie-eis

Constructieve staat fundering en gevelmetselwerk
Klasse 0 Geen ongelijkmatige zakking/hoekverdraaiing gevel woningen in complex (hoekverdraaiing > 1: 1000), geen ongelijkmatige zakking voorgevel ten opzichte van achtergevel en geen scheuren.
Klasse 1 Minimale hoekverdraaiing (< 1: 1000 en > 1: 500), geen ongelijkmatige zakking voorgevel ten opzichte van achtergevel en geen constructieve scheuren (mogelijk wel wat lichte niet constructieve scheurvorming).
Klasse 2 Beperkte hoekverdraaiing < 1: 500 en > 1: 150 en/of ongelijkmatige zakking voorgevel ten opzichte van achtergevel en/of lichte constructieve scheuren.
Klasse 3 Zware hoekverdraaiing < 1: 150 en/of ongelijkmatige zakking voorgevel ten opzichte van achtergevel en/of zware constructieve scheuren in gevel.

Meetmethode, uitgangspunten en definities
Constructie algemeen
De NEN 8700 bevat de grondslagen van de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken.

Voor bestaande constructies geldt, in alle gevallen, dat de bouwconstructie gedurende de rest levensduur voldoende bestand moet zijn tegen de daarop werkende krachten. Uitgangspunt voor bestaande bouw is dat de bouwconstructie op het moment van beoordelen nog net voldoende veilig moet zijn. Bij beoordeling daarvan wordt uitgegaan van de in NEN 8700 beschreven (korte) restlevensduur met bijbehorende belastingcombinaties.

Metselwerk
Voor de beoordeling van de constructieve staat van het metselwerk wordt gebruik gemaakt van de visuele schouwmethodiek ontwikkeld door Lankelma Geotechniek voor WBA (nu Ymere) in 1998 in Amsterdam. Toegepast op woningen in het zogenaamde oude aangekochte bezit in binnenstad wijken van Amsterdam. Indien de visuele beoordeling hiervoor aanleiding geeft kan vervolgonderzoek noodzakelijk zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan de artikel 2.7 Bouwbesluit 2012 ten aanzien van het niet bezwijken van een bouwconstructie gedurende de in NEN 8700 bedoelde restlevensduur bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN 8700.

Fundering
Deel van de constructie dat het gewicht op de ondergrond overbrengt door middel van palen en/of een brede plaat/massief van beton of steen.

Ongelijkmatige zakking gevel/hoekverdraaiing door visuele waarneming voor de gevel. Op die manier zijn klassen 0 en 1 redelijk in te schatten. In geval van zichtbare scheefstand of twijfel hierover, meten door rollaagwaterpassing1. Gebruikelijk is dan dat een lintvoeg of rollaag van de voorgevel wordt gemeten. Meting per pand en over gehele gevel. Indien geen meetbouten aanwezig dan deze plaatsen. Vervolgens zijn herhalingsmetingen nodig om de ontwikkeling van de hoekverdraaiing vast te stellen.

Ongelijkmatige zakking voorgevel ten opzichte van achtergevel door visuele waarneming van de vloeren. In geval van harde vloerbedekking kan een knikker in het midden van de ruimte worden gebruikt om scheefstand aan te tonen. Bij zachte vloerbedekking visueel inschatten (en vragen naar ervaringen bewoners). Bij scheefstand of twijfel over scheefstand vloeren deze meten door middel van vloerwaterpassing2. Vloerwaterpassing steekproefsgewijs doen in enkele woningen op verschillende verdiepingen. Daarbij worden alle hoeken ten opzichte van nulpunt gemeten. Verschil geeft scheefstand/zakking aan.

Indien sprake is van klasse 3 overwegen en bij klasse 5 altijd een funderingsonderzoek doen (graven, aanwezigheid en type fundering vaststellen – op staal of palen, hout, beton en funderingsmethode bv Rotterdams/Amsterdams-, fundering- en paalbelasting vaststellen en type problemen – bijvoorbeeld houtrot, bacteriën, schimmel, negatieve kleef, etc.). Daarbij gebruik maken van geodetische normen NEN 6740 en 6743. Hierbij een ter zake kundig gecertificeerd bureau inschakelen.

Droogstand fundering
Droogstand is een belangrijk aandachtspunt in relatie tot een houten fundering. Ontstaat door bemaling (diepriolen e.d.). Indien fundering langer dan 1 jaar droogstaat dan heeft dit onomkeerbare gevolgen (verzakking, scheurvorming). Gemeenten zijn conform de nieuwe ‘Waterwet’ verantwoordelijk voor grond-waterpeil (hierop juridisch aanspreekbaar). Inventarisaties en rapportages van gemeenten bestuderen. Indien aandachtgebied/-complex dan eventueel opdracht geven aan onderhoudsbedrijf om periodiek de grondwaterstand te monitoren (preventief). Daarbij ook foto’s maken om proces te kunnen volgen en signaalplicht naar opdrachtgever.

Nauwkeurige niveaubepaling in het verband van een muur gemetselde laag van op zijn kant gemetselde stenen. Vloerwaterpassing: meting van de scheefstanden (ten opzichte van een horizontaal vlak) van de vloeren in een pand. De vloeren zullen oorspronkelijk horizontaal hebben gelegen. Gemeten scheefstanden zeggen dan iets over de opgetreden zettingen en de toestand van het pand of de fundering.