0

publicatie: Rapportage 2012 Landelijk Onderzoek Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten

1 Inleiding

1 Inleiding

De rapportage van het Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement bij Nederlandse Gemeenten (LOVGM) bestaat uit twee delen: de onderzoeksuitkomsten, en een professionele vertaling van die uitkomsten.

De rapportage geeft een professionele vertaling van de uitkomsten (hoofdstuk 2) van het LOVGM, met duidelijke conclusies en aanbevelingen vanuit het Instituut VGM als onafhankelijke vastgoedexpert, gespecialiseerd in gemeentelijk vastgoed.

In de daarop volgende hoofdstukken zijn de uitkomsten zuiver weergegeven. U kunt als lezer zelf de gegevens interpreteren, en daarmee de plaats van uw gemeente spiegelen ten opzichte van het landelijke beeld.

Daardoor krijgt u een helderder beeld van de eigen situatie. Dat zelfinzicht biedt ook de beste kansen voor verdere professionalisering. Immers: als u niet weet waar u staat, kunt u ook niet plannen waar u naar toe wilt.

Vertrouwelijkheid
Het Instituut VGM waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens voor de aan het onderzoek deelnemende gemeenten.

Getotaliseerd
De antwoorden van de deelnemende gemeenten zijn getotaliseerd weergegeven. Iedere deelnemende gemeente ontvangt een aparte rapportage met de eigen gegevens, waarmee de deelnemers zelf vergelijkingen kunnen maken.

Geldigheid
Van april 2012 tot september 2012 hebben 137 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek.

Alle 415 Nederlandse gemeenten (stand per 1 januari 2012) zijn telefonisch benaderd.

Na telefonisch contact is een digitaal enquêteformulier toegezonden, waarmee de gegevens zijn opgevraagd.

344 gemeenten (83% van het totaal) waren akkoord met toezending van een digitaal enquêteformulier.

Uiteindelijk bleken 137 gemeenten bereid mee te werken door het formulier ingevuld retour te zenden. Daarmee is de respons 33% van alle Nederlandse gemeenten.

De deelnemende gemeenten zijn verdeeld in 5 categorieën:

Tabel 1 Deelnemende gemeenten uitgesplitst naar inwoneraantal.

Per inwonersgroep < 15k 15k - 30k 30k - 50k 50k - 100k > 100k Totaal
Aantal gemeenten 2012 25 51 31 20 10 137
Percentage van benchmark 18% 37% 23% 15% 7%
Percentage landelijk 23% 39% 21% 11% 6%
Aantal gemeenten 2010 (18) (20) (16) (12) (9) (75)

Tabel 2 Deelnemende gemeenten ten opzichte van landelijke kengetallen.

Benchmark Totaal Percentage
Percentage aantal deelnemers van totaal 137 415 33%
Totaal aantal inwoners in benchmark 5.984.764 16.654.799 36%
Totaal landoppervlak in benchmark (km2) 10.171 33.718 30%

De validiteit van het onderzoek is gewaarborgd en de uitkomsten zijn betrouwbaar te noemen.

De uitkomsten van het Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement bij Gemeenten zijn, statistisch gezien, te generaliseren naar de gehele populatie van Nederlandse gemeenten.

De onderzoeksvragen worden over de volgende vier onderdelen gesteld:

Onderdeel 1 - Over de plaats van vastgoedmanagement binnen de gemeente:
(dit wordt beschreven in hoofdstuk 3)

 • Wat is inhoudelijk over vastgoedmanagement vastgelegd?
 • Wat is georganiseerd op het gebied van vastgoedmanagement?
 • Wat is bekend over de gebruikers?
 • Welke middelen zijn voor het vastgoedmanagement beschikbaar?

Totaal: 19 vragen met ja/nee antwoorden.

Onderdeel 2 - Over de rol die vastgoedmanagement speelt binnen de gemeente:
(dit wordt beschreven in hoofdstuk 4)

 • Wordt door het College B&W of door directie/MT aandacht aan vastgoed besteed?
 • Wat is de kwaliteit van het vastgoedmanagement?
 • Wat is de kwaliteit van de informatie in de basisadministratie vastgoed?
 • Wat is het kennis- en opleidingsniveau van de vastgoedmedewerkers?
 • Wordt vastgoed binnen College en directie gezien als een kernactiviteit voor het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen?
 • Wordt met beleidsafdelingen structureel overleg gevoerd over vastgoedvraagstukken?

Totaal: 8 vragen met antwoorden op een schaal.

Onderdeel 3 - Over de houding ten opzichte van (verdere professionalisering van) vastgoedmanagement:
(dit wordt beschreven in hoofdstuk 5)

 • Wat wordt onder vastgoedmanagement verstaan in uw gemeente?
 • Wat is de belangrijkste reden om vastgoedmanagement te organiseren?
 • Op welke wijze zou het vastgoedmanagement kunnen worden verbeterd?
 • Welke risico’s zijn verbonden aan het ontbreken van vastgoedmanagement?
 • Welke factoren zijn essentieel bij de professionalisering van vastgoedmanagement?
 • Op welke terreinen kan professioneel vastgoedmanagement toegevoegde waarde bieden?

Totaal: 6 open vragen.

Onderdeel 4 - Over kengetallen voor vastgoedmanagement:
(dit wordt beschreven in hoofdstuk 6)

 • Wat is de getotaliseerde WOZ-waarde van panden in eigendom van de gemeente?
 • Wat is het aantal gebouwen dat de gemeente in eigendom heeft?
 • Wat is het aantal huurders in de gebouwen die de gemeente in eigendom heeft?
 • Wat is het aantal Fte’s werkzaam op het terrein van vastgoedmanagement?
 • Wat is de achtergrond van de medewerker/respondent aan dit onderzoek?

Totaal: 5 concrete vragen.