0

publicatie: Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten

Voorwoord

Voorwoord

In 2013 verscheen de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden. SBRCURnet en TNO hebben in die publicatie de handen ineengeslagen om de verschillen in terminologie, procesmodel en stappenplannen in elkaar te schuiven. Die Leidraad vindt zijn weg naar de markt. Er zijn inmiddels meer dan 1.100 exemplaren in hardcopy en digivorm verkocht. De publicatie was daarmee uitverkocht en is inmiddels met een tweede druk uit 2015 weer voorhanden.

In november 2014 is de Stichting RGS opgericht. Het Stichtingsbestuur bestaat uit directeur-bestuurders van corporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en kennisinstituut SBRCURnet. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van meetbare kwaliteit van vastgoedonderhoud en de toepassing van resultaatgerichte samenwerking bij investeren in en onderhoud van vastgoed. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door activiteiten als opleidingen, trainingen, workshops, presentaties, congressen en seminars en het publiceren van kennis door middel van publicaties. Meer informatie via http://www.rgsnl.nl/

De Leidraad RGS 2013 is er voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en leveranciers gezamenlijk. Die Leidraad volgt de processtappen die partijen doorlopen bij het opzetten en uitvoeren van een project en bevat tevens de nieuwste inzichten rond het meetbaar en bespreekbaar maken van kwaliteit in de vraagspecificatie.

Naast de Leidraad met het gezamenlijk procesmodel is er behoefte aan een Leidraad specifiek voor opdrachtgevers met de nadruk op woningcorporaties.

De externe omgeving van corporaties verandert steeds sneller. Doelstellingen worden zwaarder, de regelgeving ingewikkelder, het woningbezit veroudert in rap tempo terwijl er minder middelen beschikbaar zijn. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen staat onder druk. De maatschappij verandert snel. Wensen van klanten leiden tot meer maatwerk. Reactief denken bij corporaties is echter misschien wel het grootste probleem, het ‘ja maar syndroom’. Hoe ver staan corporaties eigenlijk af van de maatschappelijke ontwikkelingen en dus de klant? Welke rol heeft een huurder in het bepalen van de kwaliteit van de woning en woonomgeving? In hoeverre blijven corporaties hangen in het verbeteren van het bestaande in plaats van het formuleren van een strategie die past bij de snel veranderende wereld? Wat kunnen corporaties vanuit het ontwikkelen en beheren van vastgoed proactief bijdragen aan het betaalbaar krijgen van sociale huurwoningen? Dat is de opgave waar we voor staan. De valkuil is, zoals gezegd, om alleen maar te focussen op operationele effectiviteit en daarmee het toepassen van systemen die we gewend zijn. Dat is managen vanuit de comfort zone. De echte opgave is het vernieuwen van systemen, uit de comfortzone, totdat het pijn doet. Pas dan weet je dat je echt werkt aan verandering!

Te abstract? Dit boek geeft hele praktische handvatten om de beweging naar voren te maken. Bij alle genoemde voorbeelden is de doelstelling bij te dragen aan het betaalbaar maken van sociale huurwoningen en de klant centraal te stellen. Kijk bij het lezen van dit boek ook eens goed om je heen. Er zijn prachtige voorbeelden van netwerken die uitgaan van het delen van specialismen, denk aan Facebook of Twitter. Voorbeelden van de introductie van een ideale supply chain (vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar) zoals Airbnb. Voorbeelden van mass customization (het optimaliseren van processen, ratio, en gebruikers tóch het gevoel geven van maatwerk, emotie) zoals Mini. Laat je inspireren door dit soort voorbeelden om de stap naar de toekomst te maken in plaats van te vluchten in één waarheid, wij versus zij denken en ‘ja maar’ denken. Dit boek helpt je met een groot aantal voorbeelden en modellen om die stap te maken naar vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed.

Onder opdrachtgeverschap verstaan wij “de wijze waarop een opdrachtgever opdrachten verstrekt aan opdrachtnemers en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemers”.

Hoe kunnen corporaties de initiatiefrol oppakken en invulling geven aan vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed en meer regisserend opdrachtgeverschap? Belangrijk daarbij is om bestuurders en directie mee te nemen in de inhoud en nut en noodzaak van resultaatgericht samenwerken en het bieden van praktische handvatten aan de organisatie om een geoliede implementatie mogelijk te maken.

Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:

  • Waarom zou je als opdrachtgever resultaatgericht willen samenwerken?
  • Welke typen opdrachtgevers zijn te onderscheiden en welk type vastgoed business model hoort daarbij?
  • Waar zet je resultaatgericht samenwerken in en waar niet (projecten en projectoverstijgende programma’s)?
  • Welke kennis en deskundigheid moet je als opdrachtgever in huis hebben?
  • Hoe selecteer je geschikte opdrachtnemers en hoe houd je de samenwerking scherp?
  • Hoe beheers je risico’s en houd je grip op de prijsvorming?
  • Hoe krijg je de eigen (traditionele) organisatie mee in dergelijke innovatieve samenwerkingsverbanden?
  • Hoe zorg je voor continuïteit en voorkom je dat je als opdrachtgever na geslaagde pilotprojecten ongewild terugvalt in traditioneel aanbesteden?

De Leidraad bevat naast handvatten en voorbeelden ook veel praktische aanbevelingen, do’s en don’ts en tips hoe resultaatgericht samenwerken binnen de organisatie van de opdrachtgever op te pakken. Om doublures met de Leidraad RGS te voorkomen wordt regelmatig naar deze publicatie verwezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitwerking van het proces, selectie van opdrachtnemers, en voorbeeld contracten.

Deze Leidraad maakt tevens gebruik van de resultaten van zogenoemde Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken. De Community of Practice bestaat uit drie werkgroepen met een verschillende scope (best practices, lerende organisaties en andere vraagstellingen). Deelnemers zijn woningcorporaties en vastgoed onderhoudsbedrijven. Meer informatie is te vinden op de site van SBRCURnet onder de link: www.sbrcurnet.nl/projecten/community-of-practice-resultaatgericht-samenwerken