0

publicatie: Ontwerprichtlijn Reflecterende isolatie

Woord vooraf

Woord vooraf

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd door efficiënt gebruik van energie. Minder energie gebruiken zorgt bovendien voor een lagere CO2-uitstoot. In de gebouwde omgeving worden daarom onder andere steeds hogere eisen gesteld aan de thermische isolatie van de schil van het gebouw, om het energieverbruik verder terug te dringen. Deze eisen zien we onder andere terug in een verdere aanscherping van de EPC in de komende jaren en verhoging van de minimale eis in het Bouwbesluit voor de warmteweerstand. Dit vertaalt zich in de praktijk door het gebruik van andere of verbeterde isolatiematerialen. Zo zien we de laatste jaren de toepassing van reflecterende isolatie toenemen.

Een brede toepassing van reflecterende isolatiematerialen wordt beperkt door onduidelijkheid over de toegevoegde waarde van de reflecterende laag of lagen. Onduidelijkheid die mede wordt veroorzaakt door het ontbreken van een algemeen geaccepteerde bepalings- en rekenmethode. Onduidelijkheid die wordt versterkt door discussies over geclaimde waarden. Op Europees niveau is dit nu vastgelegd in (voor)normen, zodat er duidelijkheid geschapen gaat worden en materialen op een juiste wijze met elkaar vergeleken kunnen worden.

De ontwerprichtlijn reflecterende isolatie behandelt de thermische eigenschappen van reflecterende isolatie, de bouwfysische aspecten en de duurzaamheid. In de ontwerprichtlijn worden aanwijzingen gegeven voor het ontwerpen en uitvoeren van reflecterende isolatie voor vloeren, gevels en daken.

Uitvoering van het project 'Ontwerprichtlijn Reflecterende isolatie' is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van AgentschapNL en de betrokken leveranciers van reflecterende isolatiematerialen.

De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

 • ir. Jan van Bree, lid, BAM Woningbouw B.V., Bunnik
 • Ruud Geerligs, projectmanager, SBR, Rotterdam
 • Lex de Haan, lid, Dörken Benelux S.A., Zellik (Asse), België
 • prof. ir. Nico Hendriks, rapporteur, BDA Groep B.V., Gorinchem
 • Paul Kamphuis, lid, Meuwissen Bouwproducten B.V., Haarlem
 • Winny Keser, lid, refleXiso, St. Michielsgestel
 • Tony Reed, lid, Yorkshire Building Services Ltd. (YBS), Creswell Derbyshire, Verenigd Koninkrijk
 • Rob Wesel, lid, Recticel Insulation, vertegenwoordiger NVPU, Geldrop
 • Ton Willemsen, lid, Tonzon B.V., Enschede

Alvorens het concept aan de begeleidingscommissie werd voorgelegd voor commentaar, is het door de rapporteur en de projectmanager besproken met de expertcommissie, bestaande uit de volgende deskundigen:

 • ir. Tom Haartsen, Climatic Design Consult en voorzitter van de normsubcommissie voor de herziening van NEN 1068, Nijmegen
 • ir. Kees van der Linden, TU-Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling Bouwtechnologie, sectie Climate Design, Delft
 • ir. Andrew Koster, SBR, Rotterdam
 • ing. Chris van der Meijden, BDA Groep B.V., Gorinchem

Na verwerking van het commentaar is het eindconcept besproken in een gezamenlijke vergadering van de begeleidingscommissie en de expertcommissie.

SBR verwacht met het uitbrengen van deze publicatie een bijdrage te leveren aan een juiste en doelmatige toepassing van reflecterende isolatie in gevels, daken en vloeren voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw in Nederland.

Ruud Geerligs
projectmanager SBR