0

publicatie: Oppervlaktebehandelingen bij gevels:hydrofoberen, steenverstevigen, antigraffiti

Voorwoord

Voorwoord

In de begin jaren negentig gaf SBR in de serie “Gevelgidsen” drie publicaties uit met respectievelijk de titels Hydrofoberen, Antikladbehandeling en Voegversteviging. Ontwikkelingen in de afgelopen vijftien jaar maakten het noodzakelijk dat deze publicaties werden geactualiseerd. Behalve dat er in die periode nieuwe wet- en regelgeving is ontwikkeld die van invloed is op de manier waarop we tegenwoordig met gevelbehandeling dienen om te gaan, zijn er in die jaren natuurlijk ook nieuwe inzichten opgedaan met betrekking tot de toegepaste producten en werkmethoden.

In deze publicatie worden drie verschillende soorten oppervlaktebehandelingen voor steenachtige ondergronden behandeld: hydrofoberen, steenverstevigen en het aanbrengen van antigraffitiproducten.
De publicatie verschaft beslissers rond onderhoud in de bouw, zoals beheerders en architecten, dusdanige informatie dat zij in staat zijn aanbiedingen, voorgestelde behandelingen, toe te passen producten, werkwijzen en technieken op kritische wijze voor hun situatie te beoordelen.
De rapporteurs hebben daartoe de verschillende producten en technieken uitvoerig behandeld.
Daarbij wordt voornamelijk informatie verstrekt die is toegesneden op het gebruik als beslissingondersteunend instrument.
Daarnaast zijn er voorbeelden opgenomen die tonen hoe kwaliteit en effectiviteit van de verschillende methoden beoordeeld kunnen worden.

De concept publicatie is proefgelezen en voorzien van opbouwend commentaar door de heren:
ing. A.J. van Bommel; Rijksgebouwendienst, Den Haag
J.G. Dame; BDA, Gorinchem
ir. M. van Hunen; RACM, Zeist
SBR is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Wij vertrouwen er dan ook op dat deze publicatie een belangrijke leidraad zal zijn bij de keuze voor de uit te voeren gevelbehandeling.

ing. J.C. van Es
(projectmanager SBR)

Wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave

Deze publicatie is ten opzichte van zijn voorganger, SBR-publicatie 198 Gevelgids deel 3, 4 en 5 (respectievelijk getiteld Hydrofoberen, Antikladbehandeling en Voegversteviging), in de eerste plaats aangepast aan de huidige staat van de kennis en verschilt verder op de volgende onderdelen:

  • technieken en producten worden uitvoeriger behandeld, waarbij meer informatie wordt gegeven die is toegesneden op het gebruik als beslissingondersteunend instrument;
  • er zijn voorbeelden opgenomen die tonen hoe kwaliteit en effectiviteit beoordeeld kunnen worden;
  • er wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving.