0

publicatie: Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie

1 Woord vooraf

1 Woord vooraf

Alhoewel dit rapport 'slechts' een probleemverkenning heet, hebben onderzoeken in opdracht van SBR in het algemeen een stevig inhoudsgehalte. De inhoud van dit rapport bewijst deze stelling eens temeer.
Hoewel er geen nieuw wetenschappelijk onderzoek, maar in principe alleen een literatuuronderzoek naar bestaande kennis aan ten grondslag ligt, kan het effect van uitspraken en stellingnamen in dit rapport toch verstrekkende gevolgen hebben.
Het rapport maakt duidelijk dat er nog het nodige moet gebeuren om de juiste balans te vinden tussen gezondheid, veiligheid, milieu, en economische haalbaarheid.

Brandtechnisch gezien heeft het NIBRA een duidelijke voorkeur voor het realiseren van open parkeergarages. Op het gebied van zowel gezondheid als brandveiligheid kunnen daardoor problemen worden ondervangen die bij gesloten parkeergarages meestal lastiger zijn op te lossen.
Het verschil tussen open parkeergarages volgens enerzijds NEN (NVN) 2443 en anderzijds het Bouwbesluit, lijkt te vervagen. Ofwel hoe open is nu eigenlijk open? Het Bouwbesluit zegt hierover in de toelichting van artikel 2.169 het volgende:
Voor de grenscondities waarbij het verblijven gedurende langere tijd in die ruimte nog juist mogelijk is, kunnen op grond van het TNO Bouw rapport 1997-CVB-R0883 als veilige waarden worden aangehouden:

  1. de stralingsflux niet groter dan 1 kW/m³;
  2. de temperatuur niet hoger dan 45 °C; en
  3. de zichtlengte niet kleiner dan 100 m.

Dit begrijpt in principe iedereen, maar we kunnen er in de praktijk vrijwel niets mee. Hoe bepalen we nu of aan de condities zal worden voldaan? Daarover moeten nog afspraken worden gemaakt.

Het NVBR zoekt in overleg met brancheverenigingen op het gebied van ventilatie naar een acceptabele en uitvoerbare praktijkrichtlijn voor het bouwen van parkeergarages, die uitgaat van de combinatie van veilig vluchten, het afvoeren van rook en het repressief optreden van de brandweer. Met name dit laatste zal nog enige heroverweging vergen, mede in overleg met de rijksoverheid.
Het Nibra/NVBR redeneert dienaangaande als volgt. Het uitgangspunt zal moeten zijn dat eenieder veilig de garage moet kunnen hebben verlaten, terwijl het nooit zeker is of dat inderdaad het geval is. Een zogenaamde 'binnenaanval' van de eerst aankomende brandweerploeg zal dan ook noodzakelijk zijn om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de mogelijkheid tot eventuele redding van slachtoffers. Deze binnenaanval kan alleen dan verantwoord en redelijk succesvol zijn, als deze ploeg een situatie wordt aangeboden die ze bijna letterlijk kan overzien. Dergelijke overwegingen maken echter geen deel uit van dit onderzoek, omdat dit onderzoek inhaakt op het bestaande wettelijk kader (Bouwbesluit).
Bij het uitgangspunt van voldoende zicht voor een repressief optreden behoort ook voldoende ventilatie. De huidige conceptrichtlijn (2002) van het NVBR geeft daarvoor mogelijk nog geen definitief antwoord, maar wijst wel een richting aan om zowel tijdens en na een brand tot een overzichtelijke situatie te komen. Het uitgangspunt van het Bouwbesluit, zoals geformuleerd in de algemene toelichting van de eerste fase, is brand meester (brand onder controle) na 60 minuten. Aansluitend op de beschrijving vanuit het brandbeveiligingsconcept.
Beheersbaarheid van Brand is in de NVBR-praktijkrichtlijn ook gekozen voor de optie veilige binnenaanval. Er kan immers niet van een uitrukploeg worden verwacht dat 28.000 m² garage binnen het uur is doorzocht op het mogelijk achterblijven van slachtoffers. Aan het 'virtuele rookcompartiment' dat moet worden doorzocht, zal dan ook een maximum moeten worden gesteld. Het overige deel van de garage zal min of meer rookvrij moeten blijven.
Als een parkeergarage geheel open is zal dat geen probleem zijn: men loopt hier geen gevaar om te bezwijken door rook of hitte. Met 'open' wordt hier echter met name bedoeld 'open volgens het Bouwbesluit', en dat is een zwaardere eis dan NEN (NVN) 2343.

augustus, 2004
ing. Jans M. Weges
Nibra