0

publicatie: Praktijkboek bouwfysica

Over dit praktijkboek

Over dit praktijkboek

Wat is bouwfysica?

Bouwfysica is de natuurkunde (fysica) die betrekking heeft op gebouwen. Daaronder valt eigenlijk ook de krachtenleer (toegepaste mechanica), maar die wordt in de praktijk niet tot de bouwfysica gerekend.

Bouwfysica wordt meestal onderverdeeld in vijf werkvelden: warmte, vocht, licht, geluid en brand. Bij de eerste vier gaat het vooral om energiezuinigheid, gezondheid, comfort en het voorkomen van schade aan bouwdelen. Bij brand zijn veiligheid en het beperken van schade de doelen.

Meestal heeft bouwfysica betrekking op gebouwen of onderdelen daarvan zoals de gevel. Maar ook stedenbouwkundige bouwfysica is vaak van belang. Dan gaat het bijvoorbeeld om windhinder en bezonning.

Waarom een boek over bouwfysica?

Veel van de eisen uit het Bouwbesluit en andere regelgeving zijn eigenlijk bouwfysisch. Ze dienen bijvoorbeeld om het energieverbruik of geluidshinder te beperken. Soms vraagt de opdrachtgever een hogere kwaliteit dan de bouwregelgeving. Ook zijn er veel bouwfysische aspecten die niet direct zijn terug te vinden in de regelgeving, maar die wel belangrijk zijn voor het goed functioneren van een gebouw.

Kennis van de bouwfysica is dus onmisbaar om een gebouw met voldoende kwaliteit te maken. Voor de ontwerpfase spreekt dat vanzelf. Maar een goed ontwerp wordt alleen een goed gebouw als ook de uitvoering met kennis van zaken gebeurt.

In dit boek is de bouwfysische kennis verzameld die nodig is bij vooral de uitvoering van een project. De nadruk ligt op zaken die in de werkvoorbereiding en uitvoering gemakkelijk fout gaan. De bouwfysische principes worden zo kort mogelijk uiteengezet.

Ook de installaties worden in dit boek behandeld, hoewel die eigenlijk niet tot de bouwfysica behoren. De reden daarvoor is dat installaties veel invloed hebben op de bouwfysica. Het is ook vaak de bouwfysicus die een installatieconcept bedenkt om een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren. De installatieadviseur werkt dit dan verder uit.

Voor wie is dit boek bedoeld?

Dit handboek is bedoeld voor:

  • bureaumanagers;
  • bouwkundige tekenaars;
  • werkvoorbereiders;
  • uitvoerders;
  • kostendeskundigen;
  • technisch-commerciële medewerkers van leveranciers.

Hoe dit boek te gebruiken?

Zoekt u informatie over een bepaald bouwdeel, dan wijst de inhoudsopgave de weg. Alle informatie is namelijk gerangschikt naar bouwdelen (bijv. fundering, casco, gevel). Bij het begin van elk hoofdstuk is de inhoud van het betreffende hoofdstuk nog eens vermeld.

Zoekt u informatie over een bepaald aspect (bijv. geluidsisolatie, rookwerendheid) of weet u niet hoe te zoeken, raadpleeg dan de index achterin.

Elke paragraaf is ongeveer hetzelfde opgezet. Het begint met een uitleg over de bouwfysische werking en de problemen die kunnen optreden. Daarna volgt een samenvatting van de eisen, zowel uit het Bouwbesluit als andere eisen. Een volledige opsomming van Bouwbesluiteisen bevat dit boek niet; die zijn te vinden in andere uitgaven.

De ‘maatregelen & aandachtspunten’ wijzen op de belangrijkste punten in de uitvoeringsfase. Het verdient aanbeveling altijd ook de inleiding even door te nemen; die geeft de noodzakelijke achtergronden om deze ‘maatregelen & aandachtspunten’ beter te begrijpen.

De meeste details zijn afgeleid van de SBR-Referentiedetails. Het nummer van het bijbehorende referentiedetail is erbij vermeld. De referentiedetails zijn als aparte SBR-publicatie verkrijgbaar.