0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

publicatie: Praktijkwijzer verantwoord gevelonderhoud - Maatregelkaarten

1 Inleiding

1 Inleiding

In dit deel zijn maatregelkaarten weergegeven. Deze kunnen in de dagelijkse onderhoudspraktijk worden toegepast om afspraken te maken over het werk.

Opdrachtgevers kunnen de maatregelkaarten in een programma van eisen of wensen opnemen, of rechtstreeks in een onderhoudsbestek.

Opdrachtnemers kunnen de kaarten gebruiken voor externe communicatie met opdrachtgevers, maar ook voor interne communicatie, bijvoorbeeld tussen de projectleiding en de uitvoering.

De maatregelkaarten zijn als volgt opgebouwd:

  1. Normen en voorschriften
  2. Wensen en voorkeuren te stellen aan materialen en grondstoffen
  3. Eisen en prestaties
  4. Rekeneenheid en standaard werkomschrijving

1.1 Normen en voorschriften

Hier kunnen normen, praktijkrichtlijnen, certificaten, meetmethoden en beoordelingsrichtlijnen worden opgenomen. Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen deze overeenkomen. In dit deel is vast een voorstel gedaan voor de meest relevante normen en voorschriften.

1.2 Wensen en voorkeuren te stellen aan materialen en grondstoffen

Hierin wordt vaak verwezen naar www.verfadviescentrum.nl/verantwoord-gevelonderhoud/, voor de groepsindeling van gevaarlijke stoffen in onderhoudsproducten. Steeds is er gekeken of er producten op de markt zijn zonder gevaarlijke stoffen in een bepaalde groep. De vraag of een bepaald product zonder bepaalde gevaarlijke stoffen ook de gewenste prestaties haalt, is niet beantwoord. Hierin speelt ketensamenwerking een belangrijke rol. Opdrachtgever en opdrachtnemer formuleren hun wensen voor gezonder en milieuvriendelijker werken en de technische prestaties, en de toeleverancier adviseert met welke producten dit het beste ingevuld kan worden. In de maatregelkaarten wordt verwezen naar een Cradle to Cradle®-certificaat Gold of Platinum. Een dergelijk certificaat geeft de zekerheid dat:

  • producten geen gevaarlijke stoffen bevatten;
  • de producten geheel of gedeeltelijk uit hernieuwbare grondstoffen bestaan;
  • bij sloop de producten in een gesloten technische of biologische kringloop kunnen worden opgenomen;
  • er bij de fabricage schone energie wordt gebruikt, aan watermanagement wordt gedaan en dat er sociaal verantwoord wordt gehandeld.

Ook wordt in de maatregelkaarten verwezen naar DUBOkeur®. Dit keurmerk geeft de zekerheid dat een product gunstig scoort in een LCA-berekening in vergelijking met andere producten binnen hetzelfde toepassingsgebied.

1.3 Eisen en prestaties

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voor ieder project afzonderlijk de eisen bij oplevering, de gewenste prestatieperiode en de gewenste prestatie na de prestatieperiode overeenkomen. Dit is afhankelijk van de onderhoudsstrategie van de opdrachtgever voor een bepaald project. In dit deel is als voorbeeld een suggestie gedaan per onderhoudsmaatregel. De genoemde prestaties en meetmethoden zijn gebaseerd op het systeem van het Verf Advies Centrum (VAC), welke zijn gepubliceerd in de SBR kennispaper Meetmethode bij onderhoud aan gevels van woningen en gebouwen. Deze prestatievoorbeelden zijn gebaseerd op voortdurende exploitatie, en er is van uitgegaan dat er iedere zes of twaalf jaar een nieuwe prestatieperiode wordt overeengekomen.

1.4 Rekeneenheid en standaard werkomschrijving

Inspanningsgerichte omschrijvingen zullen steeds meer plaats gaan maken voor prestatiegerichte omschrijvingen. In de praktijk is het wenselijk in de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te weten met welke werkomschrijving een bepaalde prestatie wordt gehaald en uit welke eenheden een calculatie of (meer-jaren)kostenraming is opgebouwd. Per maatregel is in dit deel een voorbeeld gegeven.